Başkanlık sistemi niçin gerekli?

Türkiye 2007 yılında parlamenter sistemin ürettiği son büyük kriz olan 367 garabetini ve 27 Nisan e-muhtırasını, ancak cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçeceği bir senaryo ile aşabilmiştir ve bu bakımdan başkanlık sistemine doğru dönülmez bir yola girmiştir.

  • M. Mücahit Küçükyılmaz / Yazar

Bugün yeni Anayasa ve başkanlık sistemini gündemine alan Türkiye, “Ya yeni hal ya izmihlal, eski hal muhal” noktasına gelip dayanmıştır. Öyle ki, 1990’larda cılız sesle dile getirilen başkanlık sistemi artık parlamenter sistemin bir antitezi olmaktan çıkmış, bizatihi kendisi bir teze dönüşmüştür. Parlamenter sistem eski hali nitelerken, başkanlık sistemi ise kriz-istikrar dilemmasında ikincisini temsil eden bir mahiyet kazanmıştır. Kriz ise, ona antitez olarak öne sürülen veya sırf muhalefet olsun diye başkanlığa karşı çıkılan her türlü durumu imler hale gelmiştir.

Türkiye’de başkanlık sistemini tartışırken düşülen temel yanlışlıklardan veya yapılan manipülasyonlardan biri irrasyonel biçimde elmalar ile armutları aynı temelde değerlendiren sistem-rejim dikotomisini öne sürmektir. Eski Türkiye’nin “Rejim elden gidiyor” korkusunu çağıran bu mantık dışı argüman, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi bir rejim değişikliği olarak kodlamaktadır. Hâlbuki söz konusu olan, demokratik rejim sınırları çerçevesinde adı üstünde bir sistem değişikliğidir. Yoksa başkanlık isteyenler demokrasiden otokrasiye, teokrasiye ya da monarşiye geçişi savunuyor değillerdir. O halde, sistem ile rejimi birbirine karıştırmak, art niyetli bir manipülasyon çabası değilse eğer, açık bir mantık hatasına düşmek demektir. Tabii, karmaşa sadece bununla sınırlı değil, başkanlık tartışması açıldığında pek çok kişinin doğru bildiği yanlışlar da ortaya dökülüveriyor.

Doğru bilinen yanlışlar

1. Başkanlık sistemi olursa ülke bölünür: Hayır. Bir ülkenin bölünmesi için başkanlık sistemiyle yönetiliyor olması gerekmez ya da başkanlık ile yönetiliyor olmak bir ülkenin bölünmesine başlıca sebep değildir. Zaten ABD, Meksika, Brezilya, Şili dâhil hiçbir ülke “Hadi şu sisteme geçelim de bölünelim” diye başkanlık sistemini uygulamakta değildir.

2. Başkanlık sistemi gelirseTürkiye federasyon olur: Hayır. Başkanlık ile federasyon birbirinin olmazsa olmaz mütemmim cüzü değildir. Dünyada başkanlık sistemiyle yönetilen federal yapılar (ABD) olduğu gibi, parlamenter sistemle yönetilen federal yapılar (Almanya), yarı başkanlıkla yönetilen üniter yapılar (Fransa) veya yarı başkanlıkla yönetilen federal yapılar (Rusya) bulunmaktadır.

3. Başkanlık sistemi olursa sistem tıkanıklığı yaşanır: Hayır. Başkanlığın hem otokratik olacağını, hem de sistemin tıkanacağını söylemek aslında başlı başına bir çelişkidir. Aslında iki iddianın da başkanlık sistemiyle organik bir ilişkisi bulunmamaktadır. Tersine, başkanlık sistemi hem demokratik otorite olarak güçlü bir yöneticiyi iş başına getirmesi, hem de kuvvetler ayrılığı ilkesini en sarih biçimde öngörmesi nedeniyle sistem tıkanıklığının en az yaşandığı yönetim biçimidir. En azından, başkanlık sisteminin kuvvet-yetki dengesizliği ve dağınıklığı içermemesi nedeniyle, parlamenter sistem kadar tıkanması mümkün değildir.

4. Başkanlık sistemi antidemokratiktir, otokratiktir: Hayır. Başkanlık bir rejim değil, sistemdir. Rejimi demokratik olarak kurguladıktan ve gerekli yasal önlemleri aldıktan sonra, seçimle ve sınırlı bir süre için işbaşına gelerek anayasal denetime tabi olan bir başkanın tek başına demokrasiden başka bir rejime geçmesi kolay bir şey değildir. Ayrıca başkanlık sisteminde yasama organı olarak her halükarda bir meclis bulunacağı için siyasal partiler varlığını sürdürecek, üstelik parlamenter sistemde istikrarsızlığı engellemek adına kurgulanan yüzde 10 barajı gibi arızi uygulamalara gerek kalmayacaktır. Zira zorunlu olarak yüzde 50’nin üzerinde bir oy ile seçilmiş başkan varken, mecliste ayrıca bir baraja ihtiyaç kalmayacaktır. Bu da dengeli bir parlamenter temsili sağlamakta ve başkanlık sistemini daha demokratik hale getirmektedir. Tersine, darbelere karşı kırılgan olması nedeniyle parlamenter sistemin daha antidemokratik süreçlere, hatta askerî yönetimlere yol açtığı bile söylenebilir.

Bu sistem neden bırakılmalı?

1. Öncelikle tam da yukarıdaki antidemokratik süreçlere yol açma kırılganlığından dolayı parlamenter sistem terk edilmelidir.

Üstelik başkanlık sistemi parlamenter sistemin zıddı değil, bir meclisin varlığını da ihata etmesi sayesinde onun daha kuşatıcı ve geniş ölçekli bir üst versiyonudur. 90 yılda en az beş büyük kazaya yol açmış bir sistemde ısrar etmenin gereği yoktur.

2. Parlamenter sistem, biraz da 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında terk edilen monarşilerin tek adam baskıcılığından kurtulmak için ortaya konulan tepkisel tercihlerin ürünüdür. Ancak gelinen noktada bu tepkiselliğin kaos üretme potansiyeli yüksek bir çoğulculuktan öte tekçiliğe ve odak dağılmasına yol açtığı tecrübe edilmiştir. Böylece üniter veya federal olsun fark etmez, istikrarsızlık üreten parlamenter sistemlerle yönetilen ülkeler bölünmeye karşı daha dirençsiz hale gelebilmektedir.

3. Parlamenter sistemin çoğu zaman koalisyonu mecbur kılan doğası sadece siyasal krizlere değil, ekonomik istikrarsızlığa da neden olmaktadır. Yakın tarihte 5 Nisan 1994, Şubat 2001 krizleri koalisyon döneminin ürünleri olarak ülkenin gelişmişlik ve refah seviyesinin düşmesinde rol oynamış; bu istikrarsızlık süreçleri 2002’de tek parti iktidarı ile aşılabilmiştir. Yine parlamenter sistemin zaaflarını bahane eden ve önlemekte yetersiz kaldığı askerî darbeler ülkenin beşeri, ekonomik ve demokratik sermayesine ciddi biçimde zarar vermiştir.

4. Parlamenter sistem ancak başkanlığa benzediği ve ona yaklaştığı durumlarda istikrar üretmekte ve gelişmeyi desteklemektedir. Bu yüzden İtalya’da koalisyon kanunla yasaklanmıştır.Ülkede artık yüzde 40 ve üzeri oya ulaşan parti, 630 sandalyeden 340’ına sahip olacak; hiçbir partinin yüzde 40’ı aşamaması halinde ise en yüksek oyu alan iki parti arasında ikinci tur seçimine gidilecektir. Bu işleyiş başkanlık sistemindeki seçim mantığında tabii olarak zaten mevcuttur.

Gerekli çünkü...

1. Aslında önceki iki başlıkta yer alan maddeler zımnen başkanlık sisteminin niçin gerekli olduğunu da ifade etmektedir. Bununla birlikte, başkanlık sisteminin sınırlı zaman için iş başına gelen bir tek parti iktidarı gibi olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Ama başkan, yüzde 50 üzeri oy alması hasebiyle pek çok tek parti iktidarından daha güçlüdür ve bu nedenle karar alması kolaydır.

2. Başkanlık sisteminde, mecliste yüzde 10 barajına gerek olmayacağı için millî iradenin dengeli temsili mümkün hale gelecek ve çoğunluğun azınlığa tahakkümü tartışmaları da anlamsızlaşacaktır. Bununla birlikte, ülkeyi yöneten kişinin yetkileri genişlediği gibi, anayasal-yasal ve demokratik kontrol mekanizmaları da etkin hale geldiği için etik yönetilebilirlik ilkesi güçlenecektir.  

3. Başkanlık sistemi içinde meclisteki vekiller parti-lider gölgesinde kalmaktan kurtulup bireysel iradelerini ve seçmenlerinin tercihlerini yansıtabilecektir. Zira başkan ve vekiller dâhil tüm seçilmişler, arada herhangi bir kişi veya merci olmaksızın kendilerini seçen halka karşı doğrudan sorumludurlar. Başkanlık sistemi böylece aslında parlamenter sistemin lider, parti, grup baskısı gibişikâyet edilen unsurlarını da tedavi edici bir işlev görecektir.

4. Parlamenter sistem, uzun tartışmalar sonucu karar alma lüksüne sahip İskandinav ya da Batı Avrupa ülkeleri gibi doğal istikrar havzalarına felsefi olarak uygun düşmektedir. Ancak Türkiye gibi çatışma coğrafyasında bulunan bir ülkede, yönetimin ani kriz süreçlerinde hızlı kararlar alabilmesi hayati önem taşımaktadır.

5. Başkan, meclis ve yüksek yargı gibi dengeleyici ve kontrol edici mercilerin yanı sıra, kendisini doğrudan seçen halka karşı da sorumluluk duygusuyla hareket etmek durumunda kalacaktır. Öte yandan, doğrudan kanun teklifi sunması, bütçe kullanması, icranın başı olması gibi özelliklerle de sistemin tıkanmasını önleyecek ve işleyişi hızlandıracaktır. Mesela yarı başkanlıkla idare edildiği halde cumhurbaşkanının hem yargının hem de yürütmenin başı olduğu Fransa, tam başkanlık sistemine geçmeyi tartışmakta ve buradan bir diktatörlük çıkarımı yapılmamaktadır.

6. Yüzde 50+ ile seçilen bir başkan seçilmişlerin meşruiyeti ile ilgili tartışmalara da nokta koymuş olacaktır. Bu durum, seçilmiş başkanı ve ekibini atanmış bürokratlara karşı daha etkili kılacak, böylece sistem daha demokratik bir karakter kazanacaktır. Bu, eski Türkiye’nin imtiyazlı elitlerinin etkisinin dengelenmesi ve yeni girişimci-yöneticilerin önünün açılması anlamına da gelecektir.

7. Başkanlık sistemi, yürütmenin iki başlı olduğu hükümet sisteminin barındırdığı potansiyel çatışma riskini bertaraf ettiği gibi, parlamenter sistemdeki pek çok krizin nedeni olan yasama ve yürütmenin birbirini kilitlemesini de engelleyecektir. Çünkü yasama, yürütme ve yargının birbirinin görevlerine son veremediği başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin net biçimde uygulanması söz konusudur.

Eski hal muhal!

Türkiye 2007 yılında parlamenter sistemin ürettiği son büyük kriz olan 367 garabetini ve 27 Nisan e-muhtırasını ancak cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçeceği bir senaryo ile aşabilmiştir ve bu bakımdan başkanlık sistemine doğru dönülmez bir yola girmiştir. Vesayet heveslilerinin zorladığı bu süreçte, artık vekiller tarafından seçilmediği için fiilen meclise değil, kendisini yüksek bir meşruiyet oranıyla seçen halka karşı doğrudan sorumlu olan bir devlet başkanı vardır. Millet, bir kez kazandığı hakkı kolayca iade etmesi için ortada bir sebep bulunmadığına ve 10 Ağustos 2014’te devlet başkanını seçmenin tadını aldığına göre, geriye sadece bu fiili durumu hukuki hale getirmek adına başkanlık sistemini hayata geçirmek kalmaktadır.

Netice-i kelam, Türkiye’de Meşrutiyetten beri çok emek verildiği için vazgeçilemeyen parlamento tecrübesi gerçekte bir başarısızlık hikâyesidir. Yeni Türkiye’nin yeni başlangıçlara hem hakkı hem de ihtiyacı vardır. Bu yüzden, artık başkanlık sistemi bir alternatif değil, kaçınılmaz hedeftir; bir antitez değil, münhasır bir tezdir.

Ya yeni hal ya izmihlal, eski hal muhal!

[email protected]

 

Haber Turu

TSK'dan flaş 'Fırat Kalkanı' açıklaması

TSK'dan flaş 'Fırat Kalkanı' açıklaması

TSK: Türk jetleri 6 bina ve bir silah mevziini vurdu

Rüzgar Çetin tahliye mi oluyor?

Rüzgar Çetin tahliye mi oluyor?

Ceza hukuku uzmanı Prof. Dr. Ersan Şen, yaralı polis ve şehit polis eşinin şikayetlerini çekmesinden sonra Rüzgar Çetin'in tahliyesinin gündeme gelebileceğini açıkladı.

Okul müdürünü kaçırmaya kalktılar

Okul müdürünü kaçırmaya kalktılar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler, bir okulun müdürünü kaçırmaya kalktı.

DAEŞ saldırısında yaralanan 2 asker Ankara'ya sevk edildi

DAEŞ saldırısında yaralanan 2 asker Ankara'ya sevk edildi

Suriye'nin Çobanbey Kasabası (RAİ) bölgesinde terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirilen 'drone'lu saldırı sonucu yaralanarak Kilis'e getirilen 2 asker, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Silivri Cezaevi'ndeki FETÖ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Silivri Cezaevi'ndeki FETÖ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Silivri Cezaevi'ndeki FETÖ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.

300 kişilik şüpheli listesi hazırlandı

300 kişilik şüpheli listesi hazırlandı

FETÖ operasyonu kapsamında 300 askeri ataşeyi içeren liste yapıldı. Şüphelilerden 40 yakın isim gözaltına alındı.

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara müjde

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara müjde

Hadımköy-Çatalca arasındaki demir yolunun hafif metro haline getirilmesi planlanıyor.

Karlıova'da 3 adliye personeli PKK'dan gözaltına alındı

Karlıova'da 3 adliye personeli PKK'dan gözaltına alındı

Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 adliye çalışanından biri serbest bırakıldı.

FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına operasyon kamerada

FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına operasyon kamerada

FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 75 şüpheliden 66’sı gözaltına alınırken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Silvan'da okul müdür yardımcısına silahlı saldırı

Silvan'da okul müdür yardımcısına silahlı saldırı

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ndeki Kepolu Ortaokul Müdür Yardımcısı Hakim Yalçın, yüzü maskeli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Sığınmacı almak isteyen başkana meydan dayağı

Sığınmacı almak isteyen başkana meydan dayağı

Almanya’nın Schleswig Holstein eyaletine bağlı Oesdorf'ün belediye başkanı kasabaya sığınmacıları yerleştirmek istediği için odunlu saldırıya uğradı.

Suriye'de 1 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı

Suriye'de 1 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı

Suriye'nin İdlib ilinde savaş uçaklarının enkaza çevirdiği binadan 1 aylık Hamide bebek sağ kurtarıldı. Sivil savunma görevlisi Ebu Kilfe, enkazdan çıkarttığı bebeği acil servise ulaştırırken gözyaşlarına boğuldu.

Mavi Marmara tazminatı ödendi

Mavi Marmara tazminatı ödendi

Türkiye ve İsrail arasında varılan uzlaşma neticesinde, İsrail'in, üzerinde mutabık kalınan 20 milyon dolarlık tazminatı Türkiye'ye aktardığı bildirildi.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Peres toprağa verildi

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Peres toprağa verildi

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesi, Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Peres toprağa verildi

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Peres toprağa verildi

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesi, Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivilin öldüğü, 11'inin yaralandığı bildirildi.

Van Gogh’un resimleri mafyada bulundu

Van Gogh’un resimleri mafyada bulundu

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un 14 yıl önce çalınan iki paha biçilemeyen eseri, İtalyan mali polisi ekiplerince Napoli kentinde bir mafyaya yapılan baskında ele geçirildi. .

BM: Afganistan'da ABD’nin İHA saldırısında 15 sivil öldü

BM: Afganistan'da ABD’nin İHA saldırısında 15 sivil öldü

Afganistan’ın doğusuna gerçekleştirilen ABD hava saldırısında en az 15 sivil hayatını kaybederken, 13 sivil de yaralandı.

Rusya: Türkiye ile Suriye konusunda ortak hareket edebiliriz

Rusya: Türkiye ile Suriye konusunda ortak hareket edebiliriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Türkiye ile Suriye konusunda yapıcı işbirliği görüyoruz." dedi.

Almanya’da hastane yangını: 2 ölü

Almanya’da hastane yangını: 2 ölü

Almanya’da bir üniversite hastanesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Türkiye birkaç yıl içinde bunu başarırsa şaşırmam

Türkiye birkaç yıl içinde bunu başarırsa şaşırmam

IEA İcra Direktörü Birol, Türkiye'nin birkaç yıl içinde Avrupa'nın en büyük elektrik kapasitesine sahip ülkelerinden birisi olabileceğini söyledi.

Dev anlaşmaya onay!

Dev anlaşmaya onay!

Azerbaycan Milli Meclisi, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) anlaşmasını onayladı.

PKK'nın 'Ejder' korkusu

PKK'nın ''Ejder'' korkusu

Terörle mücadelede en önde görev yapmak için sahaya inen 'Ejder Yalçın' mayın ve roket dahil her türlü bombaya karşı tam koruma sağlayabiliyor. PKK'lı teröristlerin bertaraf edilmesinde güvenle kullanılan araç 8,5 metrelik robotik kolu, üzerindeki kameralar ve sensörler sayesinde tehlikeleri yok etmekte üstün performans gösteriyor.

Şehir efsanesi değişmiş! 2 katını bulduk...

Şehir efsanesi değişmiş! 2 katını bulduk...

Enerji Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin özellikle gaz konusunda önemli yatırımlara imza atacağını belirtti.

Bakan Albayrak: Türkiye önemli yatırımlara imza atacak

Bakan Albayrak: Türkiye önemli yatırımlara imza atacak

Eneri Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin özellikle doğalgaz konusunda önemli yatırımlara imza atacağını söyledi.

SGK borçlularına önemli uyarı

SGK borçlularına önemli uyarı

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı,sigorta borçlularını uyararak, "31 Ekim'e kadar başvuruların yapılması gerekiyor" dedi.

Cebimizdeki 'bozuk' para miktarı 2 milyar lirayı aştı

Cebimizdeki "bozuk" para miktarı 2 milyar lirayı aştı

Darphane verilerine göre yılın başından bu yana cebimize yaklaşık 200 milyon liralık daha bozuk para girerken, piyasadaki toplam bozuk para miktarı 2 milyar lirayı aştı.

Bursa’da Bank Asya alarmı

Bursa’da Bank Asya alarmı

Bursa’da FETÖ operasyonları kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Bank Asya’da, dosyaların kamyonlarla taşındığı ihbarı polisi alarma geçirdi.

Doğalgaz depolama için 2,4 milyar avroluk imza

Doğalgaz depolama için 2,4 milyar avroluk imza

Tekfen Holding'e bağlı Tekfen İnşaat ve Tesisat ile Alman HMB'nin yer aldığı konsorsiyum, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılacak yer altı doğalgaz depolama tesisleri için 2,4 milyar avro tutarında 2 sözleşme imzaladı.

Palamut avında 'altın çağ' yaşanıyor

Palamut avında "altın çağ" yaşanıyor

Samsun-Sinop Su Ürünleri Bölge Başkanı Kıyak, "11 yıl sonra palamut avında altın çağ yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş kafilesi Trabzon´da

Beşiktaş kafilesi Trabzon´da

SPOR Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Arda Turan'dan ilk tepki!

Arda Turan'dan ilk tepki!

Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım kadrosuna davet etmediği Barcelonalı futbolcu Arda Turan, herkes bu kararı tartıştığı sıralarda Milli Takımlar hesabının yaptığı kadro paylaşımını beğendi.

Emre Mor o anları anlattı

Emre Mor o anları anlattı

Borissia Dortmund'un Türk yıldızı Emre Mor Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Real Madrid maçı sonrası Cristiano Ronaldo'yla ne konuştuğunu anlattı. İşte Emre Mor'un ağzından o anlar...

Sabri Sarıoğlu aylık gelirini açıkladı

Sabri Sarıoğlu aylık gelirini açıkladı

Geçen yılki Sivasspor maçında bir güvenlik görevlisine tekme attığı iddiasıyla hakkında dava açılan Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu ifade verdi.

A Milli Takım kadrosu açıklandı! Arda Turan...

A Milli Takım kadrosu açıklandı! Arda Turan...

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Ukrayna ve 9 Ekim'de İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Hacıosmanoğlu bir kez daha özür diledi

Hacıosmanoğlu bir kez daha özür diledi

28 Ekim 2015'te oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçından sonra, "Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım" dediği gerekçesiyle, hakkında dava açılan Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kadınlardan bir kez daha özür diliyorum" dedi.

İlkay Gündoğan milli takıma geri döndü

İlkay Gündoğan milli takıma geri döndü

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Dünya Kupası Eleme maçları Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda karşılaşmalarının kadrosunu açıkladı.

Sabri Sarıoğlu ifade verdi: Aylık gelirim...

Sabri Sarıoğlu ifade verdi: Aylık gelirim...

Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, geçen yıl oynanan Sivasspor-Galatasaray maçı sonrasında güvenlik görevlisine tekme attığı iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında talimatla mahkemeye ifade verdi. Sabri Sarıoğlu, kimlik tespitinde gelirinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

Beşiktaş'a Çaykur Rizespor maçı öncesi kötü haber

Beşiktaş'a Çaykur Rizespor maçı öncesi kötü haber

Çaykur Rizespor hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta yıldız futbolcular Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül'ün maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fikret Orman'ın penaltı isyanı

Fikret Orman'ın penaltı isyanı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'da Dinamo Kiev'le 1-1 berabere biten maç sonrası hakem Felix Zwayer'in vermediği penaltıyı eleştirdi.

Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi, Yalova-Çınarcık açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Genç astsubay, evinde ölü bulundu

Genç astsubay, evinde ölü bulundu

MANİSA'nın Akhisar İlçesinde, 25 yaşındaki Astsubay Yusuf Ziya Coşkun, evinde ölü bulundu.

Şanlıurfa´da, Kürtçe yayın yapan radyo kapatıldı

Şanlıurfa´da, Kürtçe yayın yapan radyo kapatıldı

ŞANLIURFA'da genellikle Kürtçe yayın yapan Radyo Karacadağ, OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatıldı.

Tehlikeli cins köpek yetiştirene 16 bin TL ceza

Tehlikeli cins köpek yetiştirene 16 bin TL ceza

Kayseri’de Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘pitbull’ ve ‘dogo’ kırması köpek yetiştiren şahsa 15 bin 918 TL ceza kesildi ve köpekler geçici bakımevine gönderildi.

Sıcaklıklar artıyor

Sıcaklıklar artıyor

Hava sıcaklıkları artarak, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Kum zambakları açtı

Kum zambakları açtı

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde kum zambakları her yıl eylül ayının son haftasından itibaren bir ay süreyle, deniz kenarlarındaki taşlık alanlarda açıyor.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

TUNCELİ kent merkezinde, özel bir şirkete ait beton mikseri pompası ile inşaata beton dökmek için kurulum yapan Ergün Doğan, beton mikserine dokunduğu sırada, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İşçileri taşıyan otobüs ile kamyon çarpıştı

İşçileri taşıyan otobüs ile kamyon çarpıştı

Bolu'da bir kamyon ile işçi taşıyan otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.

Karısını vurduktan sonra intihara kalkıştı

Karısını vurduktan sonra intihara kalkıştı

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, polis memuru Safiye Gedik (35) ile kocası Engin Gedik (37) arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Engin Gedik, tabancasını aldığı polis memuru eşi Safiye Gedik'i vurduktan sonra intihara kalkıştı. Yaralı çift hastanede tedavi altına alındı.

Kamyonet fındık tarlasına uçtu

Kamyonet fındık tarlasına uçtu

Kastamonu'da yoldan çıkarak fındık tarlasına uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı.