Kürtler, PKK’nın günahlarını aklamayacak

Her biri HDP’li belediyelerce yönetilen, Kürt kentlerini yıkıma uğratan, halkı perişan eden Kobanileştirme siyaseti çökerken PKK’nın kara propagandası da enkaz altında kaldı. Artık bu yıkımı hiçbir propaganda aygıtı gizleyemez. Sicili o kadar kabardı ki uluslararası kara propaganda çarkı bile PKK’yı kurtaramayacak.

  • Serdar Bülent Yılmaz / Yazar

Propaganda, başta medya ve iletişim araçları olmak üzere, çeşitli araçlardan faydalanarak kitlelerin algı, tutum, kanaat ve tepkilerini belirleme, kontrol etme, biçimlendirme, değiştirme amacıyla yapılan bilinçli bir faaliyettir. 20. yüzyılda siyaset bilimi açısından üzerinde en çok durulan kavramlardan biri haline gelmiştir.

Propagandistler, kitlelerin sürüleşme eğiliminden faydalanarak telkin teknikleriyle zihinlere etki eder. Çeşitli araç ve tekniklerle toplumda tutum alışları ve tepkileri belirleyebilmektedirler.

Bir propaganda aracının, telkin yeteneği, objektif kabul edilmesiyle doğru orantılıdır. Objektif olduğuna inanılan kişiler ve kurumlar eliyle yapılan propaganda, toplum kanaatlerini, tutum ve tavır alışları belirlemekte çok daha başarılıdır. Özellikle kamuoyu araştırma kurumları, toplumda yüksek değer ve popülariteye sahip kişiler ve kurumlar bu kabildendir.

Propagandanın başarısı, üretebildiği/yönlendirebildiği algı ve tepki kadardır. Propagandist, “aldatmaca” ve “irrasyonel ikna”yı kullanır. Elbette propaganda her zaman ve tümüyle yalan üzerine kurulmaz. Bilakis gücünü parça gerçeklerden alır ve o gerçeği aldatmacanın aracı kılar. Aldatmacayı maskeleyen tam da bu dayandığı gerçeklerdir.

Propagandayı etkili kılan şeylerden biri de toplumda ortaya çıkan kamplaşma ve enformasyon kaynaklarındaki tekilliktir. Ancak paradoksal olarak enformasyon kaynaklarının çokluğu hakikatin ortaya çıkmasından öte, çok sayıda merkeze bağlı farklı propaganda aygıtına işaret eder.

Propaganda aygıtlarının çokluğu ve çeşitliliğine bağlı olarak ortaya çıkan muazzam propagandif enformasyon, toplumun zihninde büyük tahribatlar yapar ve hakikat ile gerçeklik algısının bozulmasına, irrasyonel bir kitlenin ortaya çıkmasına neden olur. Artık düşünen bir toplumdan öte güdülenen bir toplum söz konusudur. Hadiseler, analizlerle değil de güdüleri harekete geçiren işaret fişeklerine bakılarak yorumlanır.

Şiddetin makulleştirilmesi

Şiddetin kendisi, şiddet ve terör üreten örgütler için bizzat bir propaganda aracıdır. Şiddet, bir dikkat çekme ve tanıtım amacı taşıdığı gibi şiddetin sonucunda ortaya çıkan korku ve tedirginlik atmosferi, üzerinde çalışılmaya uygun bir sosyolojik zemin üretir. Şiddetin büyüklüğü, tepkinin büyüklüğünü de beraberinde getirir ama tepkinin büyüklüğü şiddet yanlısı örgütler için bir sorun değildir. Bilakis tepki ne kadar büyük ise eylemin o kadar başarılı olduğu düşünülür. Ancak şiddet ve ortaya çıkardığı sonuçlar yalın biçimiyle bir anlam ifade etmez. Bu sonuçların en iyi şekilde kullanılması için yeni hamleler ve araçlar gerekir. Bu araçların başında ise propaganda gelmektedir.

Özellikle terör ve şiddeti mücadele aracı olarak kullanan yapılar için propaganda, çift yönlü işleviyle öne çıkmaktadır. Birincisi şiddet ve terörü masumlaştırmak ve makulleştirmek, ikincisi ise şiddet ve terör eylemleri sonrasında oluşan post-travmatik atmosferden faydalanmak.

İrrasyonel güdümleme

Bu bağlamda Türkiye’de sol propaganda pratiği, fikrin rasyonel sosyalleştirilmesinden öte aldatmaca ve irrasyonel iknaya/güdümlemeye dayanmaktadır. İrrasyonel güdümleme, sistematik çarpıtma ve iyi kurgulanmış yalanlarla mümkündür.

PKK gibi nasyonal sosyalist komitacı örgütler için propaganda, şiddeti meşrulaştırmak ve kutsamak için son derece verimli bir araçtır. Şiddeti masumlaştırmak için ise özgürlük, barış ve demokrasi gibi kutsanmış kavramlar maske işlevi görür ve haraç-mezat satılır.

Mazlum topluluklar için özgürlük ne kadar değerli bir hedefse, o denli etkili bir büyüdür. Bu büyü onları esaretten kurtarma adına sömürmek isteyen yeni efendilerinin en etkili silahıdır. Özgürlük, modern çağda mütegallibenin elinde en kıymetli köleleştirme aracı haline gelmiştir. Onuru kırılmış topluluklar, özgürlük uğruna en değerli varlıklarından feragat edebilir, birçok yanlışı hoş görebilir, birçok değerden vazgeçebilir! Pragmatist ulusçu elitler de bunun farkındadır! Pragmatist propagandistlerin dilinde özgürlük, demokrasi ve barış; büyük ve arsız yalanlardır. Bugün PKK da bu üç büyülü kavramı öne çıkararak kitleleri domine etmeye çalışmaktadır.

PKK, bu amaçla kurulduğu günden itibaren şiddet ile özgürlük arasında doğrudan bir ilişki inşa etti. “Devrimci şiddet” olarak adlandırılan örgütün silahlı eylemleri, “özgürlük”, “barış” ve “demokrasi” mücadelesi olarak sunulduğundan, ne kadar vahşi ve kötü olursa olsun etkilediği kitle tarafından toleransla karşılandı. Öyle ki örgüt, canlı bomba eylemleri, muhaliflere yönelik cinayetler, iç infazlar, sivillere yönelik şiddet eylemleri gibi literatürde “terör faaliyetleri”, “faşizm”, “zorbalık” olarak kabul edilen faaliyetler gerçekleştirmesine rağmen, kendini “demokratik” ve “barışçıl” bir yapı olarak tanımladı.

2000 öncesi yıllarda, devlet şiddeti, örgütün en vahşi eylemlerini bile “masumlaştırma” işlevi görüyordu. “PKK, Kürt sorununun bir sonucudur” saptaması da bu gerçeğe dayanıyordu. Başlatılan reform süreci sonucu devlet şiddeti sona erdi ve siyasi mücadele kanalları açıldı. Bu şartlarda silahlı mücadelenin zeminini yitiren örgüt buna rağmen şiddetin dozunu artırdı. Üstelik devleti şiddete zorlayan, bütün barış çabalarını boşa çıkaran saldırgan bir dil ve eylem tarzı geliştirdi. Bu dönemde şiddeti sadece devlete değil halka da yaygın biçimde yöneltmeye başladı.

Böylece PKK şiddetini, devlet şiddetinin doğurduğu bir “sonuç” olarak tanımlamanın zemini de kalmamış oldu ve bir “sonuç”tan başlı başına bir “sorun”a dönüşen PKK, bu noktada bir meşruiyet krizi içine girdi. Devlet kaynaklı zorbalığın hükümferma olduğu bir dönemde halkın anlaşılır bulduğu örgüt şiddeti, normalleşmeyle birlikte reddedilmeye başlandı, meşruiyeti sorgulanır hale geldi.

Çözüm sürecinde, örgüt liderleri de dâhil herkesin silahlı mücadelenin meşru zeminini yitirdiği konusunda ortaklaşmasına karşın silahtan bir türlü kopamayan örgüt bunu izah etmekte oldukça zorlandı. Silahtan vazgeçemeyince doğal olarak çözümden vazgeçti ama bunun için çözüm sürecini itibarsızlaştırması gerekiyordu.

Tam da bu noktada örgüt içeride ve dışarıdaki dostlarının da katıldığı sistematik ve senkronize bir kara propaganda atağına geçti. Zaten iyi bilinen bu taktik çok daha sistematik ve rafine bir tarzda, çok merkezli olarak uygulamaya konuldu.

Önce silahın miadını doldurduğu söylemi terk edildi. Barış atmosferinin en kesif olduğu dönemlerde bile şiddetli bir gerilim ve çatışma ortamı sürüyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışıldı. Bunun için de solun en iyi bildiği yönteme yani “kara propaganda”ya başvuruldu. Gerçekleri tersyüz ederek çözüm girişimlerini yok sayan ve normalleşme havasının etkisini kıran ciddi bir propaganda devreye sokuldu.

Örgüt, aslında bir normalleşmenin olmadığı, hükümetin halkı uyuttuğu, oyalama taktikleriyle örgütü silahsızlandırıp savunmasız(!?) kalacak olan halka yönelik bir katliama girişeceği, bu amaçla kalekollar ve askeri barajlar tesis ettiği, kentlere devasa askeri yığınaklar yaptığı şeklinde şayialar yaymaya başladı. Bu arada örgüt medyasında düzmece katliam haberleri yapıldı. Örgüte göre 90’lardan daha beter bir ortam yaşanıyordu. Erdoğan JİTEM’in yerine kendi gladyosunu kuruyor, büyük bir kıyım hazırlığı yapılıyordu. Beyaz Torosların yerini siyah Rangerler alıyordu. Erdoğan tarihin gördüğü en büyük Kürt düşmanıydı.  Hiçbir ahlaki sınırı olmayan PKK’nın propagandasının da sınırı olmazdı sonuçta. Öyle ki Erdoğan’ın DAEŞ’e destek verdiği hatta direkt örgütü yönettiği bile iddia edildi.

Dikkat edilirse, PKK yanlısı propaganda aygıtları tarafından yapılan haberlerde, Tayyip Erdoğan’ın ismi ile yan yana kullanacak kavramların özenle seçildiği görülecektir. Erdoğan, Kürtlerin gözünde şeytanlaştırılıyor, Erdoğan üzerinden çözüm süreci itibarsızlaştırılıyordu. Sonuçta yalan haberlerle halkın sinir uçlarıyla oynandı ve 6-8 Ekim hadiseleri için uygun bir zemin yaratıldı. 6-8 Ekim tertibi, çözüm sürecinin fiilen bitirildiğinin de resmiydi.

Mızrağı çuvala sığdırmak

Devletin Kürtlere karşı büyük bir savaşa hazırlandığı iddiaları yayılırken ortada ne bir çatışma vardı ne de bir operasyon. Çözüm sürecinin başladığı Mart 2013 ile sürecin resmen bitirildiği 20 Temmuz 2015 tarihine kadar geçen sürede, örgüte hiç operasyon yapılmamış ve bir tek PKK militanı öldürülmemişti.

Bilakis bölge halkı PKK’nın büyük baskısı altındaydı. Bu dönemde onlarca sivil PKK tarafından öldürülmüş, çok daha fazlası yaralanmış, yüzlerce dernek ve işyeri yakılmış, binlerce kişi haraca bağlanmış, haraç vermeyenler dağlara kaldırılmış, sözde mahkemelerde yargılanmış, kimisi infaz edilmişti.

Böylece Kürtlerin büyük bir kısmında istenen algı oluşturuldu ve çözüm süreci diye bir şeyin yaşanmadığı, gerçekte adı konulmamış bir savaşın yaşandığı, hatta çözüm sürecinin hükümet tarafından sürdürülen bir kıyım hareketi olduğu algısı yaygınlık kazandı. Kelimenin tam anlamıyla irrasyonel bir durum yaşanıyordu. Böylece örgüt istediği zaman süreci bozabilecek ve Kürt halkından ciddi bir tepki görmeyecekti.

Buna karşın PKK, kendisini barışı isteyen taraf olarak gösterdi. Hatta örgütün bu süreci devam ettirmek için çok büyük fedakarlıklar yaptığı ama artık bıçağın kemiğe dayandığı, Kürt halkının (örgüt taktik olarak PKK yerine Kürt halkı diyor) kendini savunmaktan başka çaresinin kalmadığı algısı oluşturuldu.

Yalanı yaygınlaştırmanın ve ona hakikat payesi kazandırmanın en etkili yöntemi o yalanı çok sayıda kişiye söyletmek, toplumun yalanla birçok farklı noktada karşılaşmasını sağlamaktır. Farklı kesimlerden, farklı ülkelerden, farklı araçlardan bu yalanı tekrarlatmak önemlidir. Böylece dünyanın en saçma yalanları bile kendisine bir kitle bulabilir.

Örgüt, ürettiği aldatmacayı satın almaya hazır yerli/yabancı ideolojik ortakları sayesinde bu konuda hiç zorlanmadı. Bu ortaklar bu yalana ülkenin ve dünyanın birçok yerinden ve birçok farklı şekilde ses vererek örgüt propagandasını bir hakikatmiş gibi sunup kamuoyu oluşturdu.

Propaganda kurtarır mı?

PKK, bugün de hendekleri aynı yöntemle meşrulaştırıyor. Taktiksel olarak derinleştirdiği insani krizi, Kürt halkına ve dünyaya ters yüz ederek tercüme ediyor. Sokaklara kazdığı yüzlerce hendeği onlarca ton patlayıcıyla donattığı, DHKP-C, MLKP ve dağ kadrolarından militanları o sokaklara yerleştirdiği sağır sultanın bile malumu iken topluma ve Batı kamuoyuna bunu “devlet saldırıyor halk kendini koruyor” formunda sunabiliyor. Aslında örgütün hiçbir zaman kimseyi ikna etmek gibi bir derdi olmadı. Taktik olarak bir şeyi yapmaya karar verir, yapar sonra da kendisine inanmaya hazır kişi ve kesimlerin kullanması için bir izah üretir. Bu izahın mantıklı ve gerçekçi olması gerekmez. O propaganda aygıtlarının işidir.

Gelinen noktada ise hendek siyasetinin gördüğü tepki nedeniyle PKK, daha fazla kara propagandaya, asılsız iddialara başvurmak zorunda kalıyor. Vakayla uyuşmayan iddiaları çoğaldıkça inandırıcılığını da iyice yitiriyor. Çünkü istismar edilen hakikat, intikamını inandırıcılıktan alır.

Her biri HDP’li belediyelerce yönetilen Kürt kentlerini yıkıma uğratan, halkı perişan eden, binden fazla Kürt çocuğunun ölümüne neden olan Kobanileştirme siyaseti bugün itibariyle çökmüş durumda. Kobanileştirme siyaseti çökerken PKK’nın kara propagandası da enkaz altında kaldı. Artık bu yıkımı hiçbir propaganda aygıtı gizleyemez. Sicili o kadar kabardı ki uluslararası kara propaganda çarkı bile PKK’yı kurtaramayacak. Zira hendeklerde sıkışan örgütün hiçbir eylem çağrısı halkta zerre kadar karşılık bulmuyor. Altı aydır yapılan tüm eylem çağrıları karşılıksız kalıyor. En son geçtiğimiz günlerde HDP, DBP, KJA ve DEM-GENÇ tarafından yapılması planlanan yürüyüş sadece 70 kişinin katılması nedeniyle iptal edildi. Çünkü artık kimse, örgütün vebalini yüklenmek istemiyor. Onlar görmek istemese de Kürtler, hayatlarını karartan örgütün günahlarını aklamamakta kararlı.

[email protected]

 

Haber Turu

Camiler kitapla dolacak

Camiler kitapla dolacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, uygun olan camilerde kütüphane kurulması ya da kitaplık oluşturulması için müftülüklere talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor

Temizlik işçisinin beton mikseri altında feci ölümü

Temizlik işçisinin beton mikseri altında feci ölümü

Kartal'da belediyenin temizlik işçisi, caddede temizlik yaptığı sırada bir beton mikserinin altında kalarak can verdi. Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken eşi, "Çocuklarıma ne diyeceğim" diyerek feryat etti.

Isparta'da 5 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Isparta'da 5 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli 1’i albay 5 subay tutuklandı.

Çanakkale 1915 Köprüsü dünyanın 'en uzun aralıklı' köprüsü olacak

Çanakkale 1915 Köprüsü dünyanın "en uzun aralıklı" köprüsü olacak

Japon yetkili Kuroki, dünyanın en uzun aralıklı köprüsünün Japonya'da bulunduğunu, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün tamamlanmasıyla ülkelerindekinin yerini alacağını ifade etti.

KPPS operasyonu: 17 gözaltı

KPPS operasyonu: 17 gözaltı

2010 KPSS'sinde kopya iddiaları için 15 ilde 37 gözaltı kararı alındı.

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağması bekleniyor.

Suriye sınırına örülen duvarlar işte böyle hazırlanıyor

Suriye sınırına örülen duvarlar işte böyle hazırlanıyor

Fırat Kalkanı operasyonunun başladığı Karkamış’taki Suriye sınırına yapılan beton bloklar, Gaziantep’in Nizip ilçesinde üretiliyor.

Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Siirt'te terör operasyonu: 20 gözaltı

Siirt'te terör operasyonu: 20 gözaltı

Siirt'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

ÖSO, o ülkeye karşı yeni tip Grad füzesi satın aldı

ÖSO, o ülkeye karşı yeni tip Grad füzesi satın aldı

Suriyeli muhalifler, yabancı ülkelerden yeni tip Grad füzeleri aldıklarını açıkladı. Muhalifler, ülkede savaşın başlamasından bu yana ilk kez bu tipte Grad füzeleri aldıklarını duyurdu.

Çin Megi tayfununun etkisi altında

Çin Megi tayfununun etkisi altında

Çin’in güney ve doğu bölgelerini etkisi altına alan Megi tayfununun yol açtığı sellerde bir kişinin öldüğü bildirildi.

İsveç 13 yaşındaki Selin'i konuşuyor

İsveç 13 yaşındaki Selin'i konuşuyor

Stockholm'de sokak ortasında bir kadının dövülmesine, yetişkinlerin aksine müdahale eden Türk asıllı Selin ve arkadaşları İsveç basınında.

ABD'de 9 yaşındaki çocuktan 'ırkçılık dersi'

ABD'de 9 yaşındaki çocuktan "ırkçılık dersi"

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde polisin açtığı ateş sonucu bir siyahi Amerikalının hayatını kaybetmesinin ardından kent meclisinde konuşan 9 yaşındaki siyahi kız çocuğu Zianna Oliphant, dokunaklı ifadeleriyle ABD'nin ve dünyanın dikkatini polis şiddeti ve ırkçılığa çekti.

Vurulan siyahinin elinde 'elektronik sigara' olduğu açıklandı

Vurulan siyahinin elinde "elektronik sigara" olduğu açıklandı

ABD'nin California eyaletinde polis tarafından vurulan siyahinin elindeki nesnenin elektronik sigara olduğu bildirildi.

Obama: Suriye'ye asker göndermemiz önceliğimiz değil

Obama: Suriye'ye asker göndermemiz önceliğimiz değil

ABD Başkanı Obama, Amerikan askerlerinin doğrudan tehdit altına girmediği noktada Suriye'ye asker göndermelerinin öncelikleri olmadığını belirterek, "Dünyanın pek çok yerinde bizim güvenliğimize doğrudan dokunmayacak meydan okumalar olacak." dedi.

Türkiye ile Laos arasında 'hava ulaştırma anlaşması' imzalandı

Türkiye ile Laos arasında "hava ulaştırma anlaşması" imzalandı

Türkiye ile Laos arasında sivil havacılık ilişkilerinin gelişmesini sağlayacak anlaşma, Kanada'nın Montreal kentinde imzalandı.

Fransa'dan Halep'te ateşkes için BM hamlesi

Fransa'dan Halep'te ateşkes için BM hamlesi

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Suriye'nin Halep kentinde ateşkes sağlanması için BM Güvenlik Konseyi'nin karar almasını isteyeceklerini bildirdi.

ABD'den Rusya'ya uyarı:Saldırı olabilir

ABD'den Rusya'ya uyarı:Saldırı olabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'de iç savaşın devam etmesi durumunda bazı aşırıcı grupların saldırılarını sınır ötesine taşıyabileceği ve Rusya'nın şehirlerinde dahi saldırıların olabileceği yönünde uyarıda bulundu.

OPEC üyesi ülkelerden petrol kararı

OPEC üyesi ülkelerden petrol kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) gayriresmi toplantısında, "üye ülkelerin, petrol üretimini belli bir seviyede tutma" konusunda anlaştıkları bildirildi.

Mehmet Şimşek: Türkiye'nin temelleri sağlam

Mehmet Şimşek: Türkiye'nin temelleri sağlam

Başbakan Yardımcısı Şimşek,"Türkiye piyasalarına kredi notu düşüşünün yansımalarının sınırlı olması şunu gösteriyor, Türkiye'nin temelleri diğer gelişmekte olan ülkelere oranla daha sağlam." dedi.

Bankacılardan Moody's sitemi

Bankacılardan Moody's sitemi

Bankaların üst düzey yöneticileri, Moody's'in Türkiye'ye ekonomik değil, siyasi gerekçelerle yaklaştığını ve not indirimi ile adil olmayan karar verdiğini düşündüklerini bildirdi.

Ekonomik güven endeksinde müthiş artış

Ekonomik güven endeksinde müthiş artış

Ekonomik güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 20,8 artarak 87,81 değerine çıktı.

Atılan öğretmenler maaşı geri verecek

Atılan öğretmenler maaşı geri verecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ihraç ettiği 28 bin öğretmenden eylül maaşının yarısını geri istedi.

AB'den Türkiye'ye 600 milyon avro

AB'den Türkiye'ye 600 milyon avro

AB, Türkiye'nin sığınmacılara halihazırda yaptığı harcamalar için Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarına 300'er milyon avro verileceğini açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı’ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı’ndan önemli açıklamalar

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısında konuştu.

FED Başkanı'ndan faiz açıklaması

FED Başkanı'ndan faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen, faiz artırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu

Moody’s iyi niyetli değil bir yerlerden talimat var

Moody’s iyi niyetli değil bir yerlerden talimat var

Moody’s’in not kararında iyi niyetli olmadığını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi “Bir yerlerden talimat alınarak böyle bir açıklama yapıldığına inanıyorum... Bize istikamet vermek isteyenler bilsinler ki bize istikameti millet verir” dedi.

Varlık fonu için agresif özelleştirme yapılacak

Varlık fonu için agresif özelleştirme yapılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’deki yatırımları artırmak ve büyümeyi desteklemek için hayata geçirilen Varlık Fonu’na kaynak sağlamak için özelleştirme portföyünü büyüteceklerini ve daha agresif bir özelleştirme politikası uygulayacaklarını söyledi.

Bakliyatta üretim 2 kat artarsa ihracat 1.5 milyar dolara çıkar

Bakliyatta üretim 2 kat artarsa ihracat 1.5 milyar dolara çıkar

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türkiye’nin bakliyat üretimi yapılacak dünyadaki 4 ülkeden biri olduğunu söyleyerek, “Bakliyat üretimine uygun toprak yapısına, yerli tohumlara, ekim bilgisine sahibiz.

Arda, takımını ateşledi

Arda, takımını ateşledi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını 2-1 yenen Barcelona'da galibiyeti getiren isim Arda Turan olarak gösterildi.

Beşiktaş'ın en kötüsü...

Beşiktaş'ın en kötüsü...

Efsane itiraf etti! Messi'yi öldürmek istedim

Efsane itiraf etti! Messi'yi öldürmek istedim

Arjantinli eski yıldız Juan Sebastian Veron, "Messi Estudiantes karşılaşmasında gol attığında onu öldürmek istedim. O maç, çok önemli bir maçtı." dedi.

Şenol Güneş: Puan kaybetmek bizim için üzüntü verici

Şenol Güneş: Puan kaybetmek bizim için üzüntü verici

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldıkları maçın büyük bölümüne hakim olmalarına rağmen sahadan istedikleri sonuçla ayrılmadıklarını söyledi.

Golünü attı secdeye gitti! Barcelona'yı ipten aldı

Golünü attı secdeye gitti! Barcelona'yı ipten aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona deplasmanda Mönchengladbach'ı Arda Turan'ın da gol attığı maçta 2-1 mağlup etti.

Kötü haber geldi! Beşiktaş'ı yıkan sakatlık

Kötü haber geldi! Beşiktaş'ı yıkan sakatlık

Beşiktaş'ın etkili isimlerinden Talisca, Dinamo Kiev maçında sakatlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları ve puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları ve puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı nefes kesti. Atletico Madrid evinde Bayern Münih'i devirdi, Celtic - Manchester City maçında gol yağmuru vardı, Napoli ise Benfica'yı gole boğarken Arda Turan Barcelona'yı ateşleyerek takımını galibiyete taşıdı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları ve oluşan puan durumu...

Beşiktaş, bir puana sevinemedi

Beşiktaş, bir puana sevinemedi

Beşiktaş, karşılaşmanın büyük bölümünü üstün oynadığı maçta Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım puanını 2'ye yükseltirken, Vodafone Arena'da 1 puan taraftarı memnun etmedi.

Arda Turan Barcelona'ya hayat verdi

Arda Turan Barcelona'ya hayat verdi

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Barcelona, Mönchengladbach ile deplasmanda karşılaştı. Borussia Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı. İkinci yarıda oyuna girerek takımını ateşleyen Arda Turan bir de gol attı

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kulüpler Birliği Vakfı, deplasman yasağının kaldırılmasıyla ilgili bir teşekkür mesajı yayınladı.

Çatıda mahsur kalan köpek, kurtarma sırasında 5. kattan atladı

Çatıda mahsur kalan köpek, kurtarma sırasında 5. kattan atladı

Bursa’da 5 katlı bir binanın terasında mahsur kalan kurt köpeği, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu sırasında 5. kattan aşağıya atladı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Şırnak Cezaevi'nde yangın

Şırnak Cezaevi'nde yangın

ŞIRNAK'ta Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Şırnak T tipi Cezaevi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında 1 mahkumun yaşamını yitirdiği, 1 mahkumun da yaralandığı belirtildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 infaz koruma memuru da dumandan etkilendi.

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde patlayan lastiği değiştirilen yol kenarındaki kamyonete çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu

Muğla'da 5 yıldır görev yapan 42 yaşındaki polis memuru Fatih Keskin, meslektaşları tarafından evinde ölü bulundu.

Ayrıldığı kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

Ayrıldığı kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, ayrıldığı lise öğrencisi kız arkadaşı 18 yaşındaki Özlem Yıldırmaz'ı başından vurarak öldüren 26 yaşındaki Furkan Emre İncili, Kınık İlçesi'nde bulunan babasınının mezarı başında aynı pompalı tüfekte intihar etti.

Kalkış için hazırlanan uçağı su bastı

Kalkış için hazırlanan uçağı su bastı

Atatürk Havalimanı'nda, su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle İstanbul-Kazablanka seferini yapacak olan yolcu uçağının kargo bölümünü su bastı.

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü Çanakkale'de olacak

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü Çanakkale'de olacak

JAPONYA Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın görevlendirdiği Çanakkale Boğaz Köprüsü Danışmanlık Kuruluşu yetkililerinden Hironori Kroki, "Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü Japonya'daydı, bu köprü yapılınca burada olacak" dedi.

Tekirdağ'da trafik kazası: 12 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 12 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

1 günde 9 kez sallandı

1 günde 9 kez sallandı

Denizli'de, son bir gün içinde en büyüğü 4.2 olan en küçüğü 1.2 olan 9 adet deprem sarsıntısı meydana geldi.

Konya'da trafik kazası

Konya'da trafik kazası

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.