Yahudilik inancında dini bir kırılma olarak SİYONİZM

Siyonizm’in ortaya çıktığı ilk günden itibaren Ortodoks Yahudiler, bu durumun Tanrı’nın emirlerini çiğnemek olduğunu belirtmiş, neredeyse tüm platformlarda Siyonistleri tel’in etmişlerdir. Çünkü Siyonizm’in, Üç Ahit İnancı’ndan bir uzaklaşma olduğu mütedeyyin Yahudilerin gözünden kaçmayacak kadar açıktı.

  • Muhammed Berdibek
x

Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerinde yaşanan tarihsel hesaplaşmalar, tüm şiddeti ile devam ediyor. Bu tarihsel hesaplaşmalar, başta ideolojik veya dinî olmak üzere birtakım temel unsurlar üzerinden şekilleniyor. Fakat bu durumun daha çok Arap ülkelerine özgü olduğu vurgusu da oldukça sorunlu görünüyor. Sadece Arap ülkelerinde değil birçok ülkede bu ve benzeri krizlerin yaşandığı aşikâr. Bu kapsamda, 1948 sonrasında kurulan ve Ortadoğu dengelerinde önemli bir konuma sahip olan İsrail’in de benzer sorunlarının olduğu iddia edilebilir. Çünkü kuruluşundan beri, hatta kuruluşundan çok çok öncesine dayanan ideolojik ve dinî sorunların, İsrail tarihinde önemli bir yer tuttuğunun bilinmesi gerekir. Bu yüzden, İsrail’de değişik bir tonda devam eden bu tartışmaların tarihsel kökenlerinin bilinmesi, İsrail’in ayrıksı bir durum oluşturmadığını gözler önüne serecektir.

Bilindiği üzere, Fransız Devrimi bütün toplumları etkilediği gibi Yahudi toplumunda da kökten kırılmalara ve dönüşümlere sebep oldu. Bu kökten kırılma ve dönüşümün ürünü olan Siyonizm, 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıktı. Siyonizm çıkışı itibarıyla, sanıldığının aksine, seküler ve milliyetçi bir harekettir. Fransız Devrimi ve sonrasında yaşanan birtakım gelişmeler, Yahudiler için önemli kırılmalar yaratmış; iki bin yıla yakın bir süredir bağlı kalınan Messiyanizm, yerini seküler bir hareket olan Siyonizme bırakmıştır. Bu kapsamda, Messiyanizm anlatısının şekillendiği Babil ve Roma sürgünlerini anlamak, konunun anlaşılması için oldukça önem arz ediyor.

Yahudi tarihi açısından en önemli olaylardan biri, M.Ö. 587 yılında Birinci Tapınağının yıkılmasını takiben Yahudilerin başına gelen Babil Sürgünü’dür. Bu sürgün sonrasında, binlerce Yahudi Babil İmparatorluğunun çeşitli bölgelerine göçtüler. Bu durum, M.Ö 539 yılında Persler’in Babil’i işgal etmesine ve Yahudilerin tekrar topraklarına dönmelerine izin vermesine kadar devam etti. Persler Yahudilerin tapınağı tekrar kurmalarına izin verdiler. Tapınak M.Ö. 515 yeniden inşa edildi.

Sürgünler ve isyanlar

Yahudi tarihinde önemli bir diğer olay; M.S. 66-70 yıllarında başlayan ve belli aralıklar ile M.S. 132’de Bar Kohba İsyanı ile son bulan isyanlar silsilesidir. İlk isyanda, (M.S. 70) Yahudilerin kutsal kabul ettikleri tapınak tahrip edilmiş ve daha sonra isyanların en büyüğü kabul edilen ve son isyan olan Bar Kohba (M.S.132) ile birlikte Yahudiler, Romalılar tarafından toplu olarak sürgüne gönderilmişlerdir.

Sürgün olayı Yahudi diasporasının başlangıcını oluşturmuştur. Diasporanın başlaması birtakım sorgulamaları beraberinde getirmişti. Yahudiler eğer gerçekten seçilmiş halk ise Tanrı neden onların sürgüne gönderilmesine müsaade etmiştir? Bu teolojik probleme hahamların verdiği cevap oldukça nettir. Buna göre, yıkım ve sürgün, Tanrı’nın, Yahudilerin günahlarına karşılık vermiş olduğu cezadır. Çünkü Yahudiler ibadetlerinden vazgeçmiş, başka dinleri ve insanları taklit etmişlerdir. Kutsal metinlerde de sürgünün kavmin işlediği günahlara karşılık tanrısal bir ceza olarak Yahudilerin başına geldiği düşüncesi hâkimdir. Tanah’ın pek çok kısmında, Yahudilerin işledikleri günahlardan ötürü yurtlarının ellerinden alındığı, tapınaklarının yıkıldığı ve putperest kavimlerin boyunduruğu altına girdikleri yazılıdır. Talmud’a göre, günahların bedeli olarak Tanrı'nın üç buyruğu vardır: (1) Yahudi halkı sürgünü bir ceza olarak kabullenecek ve duvarı aşmayacaktır. (2) Hükümranlığı altında yaşadıkları krallar ve devletlere sadık ve itaatkâr olacaklardır. (3) Tanrı da onları sürgünde koruyacak, eziyet görseler bile tamamen yok olmalarına müsaade etmeyecektir.

Bu üç buyruk 'Üç Ahit Teorisi' olarak adlandırılır. Buna göre, Yahudiler günahlarının bedelini ödediğinde Tanrı, Mesih’i gönderecek ve Mesih önderliğinde Yahudiler vatanlarına geri döneceklerdir. Buna bağlı olarak, Yahudiler 19. yüzyıla kadar Üç Ahit Teorisi'ne sadık kalmıştır. Mesih geldiğinde Yahudiler büyük güçlere olan boyunduruktan kurtulacak ve üstün bir hayata geri dönüş yapacaklardır. Üç Ahit Teorisinin pratikteki uygulaması Yahudi düşünce dünyasında siyasetin bir kenara bırakılması ve devlet kurma gibi ideallerin teolojik gerekçelerle bilinmeyen bir geleceğe tehir edilmesi şeklinde olmuştur.

Roma sürgününden sonra Yahudiler, Hristiyan ve İslam topraklarına dağılmışlardı. İslam topraklarında, Yahudiler ehli kitap kabul edildiklerinden, İslam ümmetinin bir parçası olmuşlardır. İslam otoritesi altında Yahudiler kendi yaşamlarını ve Yahudi öğrenimini Tevrat’a bağlı kalarak devam ettirdiler. Diğer taraftan Hıristiyanlığın egemen olduğu topraklarda ise Yahudilerin durumu oldukça vahimdi. Yahudiler Hz. İsa’nın katili görüldüklerinden, yoğun bir Hıristiyan nefretiyle karşı karşıyaydılar. Tarihsel anlamda yoğun bir Yahudi nefretinin olduğu Avrupa’da en hazin sorun Engizisyon mahkemesi olmuştur. Engizisyon mahkemeleri gettoların büyümesine yasaklar koymuş ve bu gettoların dışında yaşamayı yasaklamıştı. 1492’den sonra ise Yahudilerin yaşam koşulları tekrar zorlaştı. Yahudilerin önlerine iki seçenek konuldu: Din değiştirme ya da ölüm. Bu Yahudilerin yaşadığı ne ilk ne de son trajedi olacaktı.

Yahudilik ve etnik aidiyet

Avrupa'da, aydınlanma çağının başlamasıyla birlikte Yahudiler üzerindeki baskılar bir nebze olsun hafiflemişti. Fransız Devrimi’nden önce Fransız milliyetçileri Yahudilerin etnik aidiyetten kopmalarını ve Fransız ulusuna dâhil olmalarını isteyip; buna karşılık onlara dinlerini özel alanda özgürce yaşayabilecekleri teminatını verdiler. Bu formül Yahudilerin “evde Yahudi, sokakta Fransız” olmalarını öngörüyordu. “Evde Yahudi” olmaktan kasıt dinî ibadetlerini özgürce yerine getirebilmeleriydi. Aslında bu formül asimilasyonu öngörüyordu. Ama pek çok Yahudi bu durumu kabullendi ve etnik arka planından yalıtılmış Yahudilik, yani Musevilik bu ortamda doğdu. Bu dönüşüm Yahudi geleneklerine göre devrimdi; çünkü tarihte birkaç istisna dışında Yahudilik hem dini hem etnik aidiyeti barındırmıştı.

Ulus devletlerin oluşması ve milliyetçiliğin doğrudan veya dolaylı etkisi, Yahudilerin temel paradigmasını kökten değiştirdi. Öncelikle Fransız devriminden sonra Yahudi-karşıtlığı yerini Anti-Semitizm’e bıraktı. Bu Yahudi nefretinin ırksal zemine kayması anlamına gelmekteydi. Bu anlamda en temel kabul edilen iki anti-semitist hareket olan Çarlık Rusya’sındaki Yahudi pogromları ve Dreyfus davası, Siyonizm’in doğuşuna sebep oldu. Bu durum, daha önce yaşanan dinî anlamda Yahudi düşmanlığından pek farklı değildi. Bu, toplumsal anlamda bir Yahudi sorunu olarak algılandı. Nitekim bu dönemde ortaya çıkan Siyonistler bunun temelde evrensel bir sorun olduğunu ve bu durumdan kurtulmanın tek yolunun Yahudilerin kendilerine ait bir devletlerinin olması ile son bulacağı fikrine vardılar.

İlk olayda, 1881’de, Yahudiler Rus Çarı Nikolai’ın öldürülmesinden sorumlu tutulmuş, bundan dolayı bütün Rusya topraklarını saran pogrom dalgası başlamış ve 200’ü aşkın şehirde Yahudi mahalleri yağmalanmıştı. O günlerde dünyadaki Yahudi nüfusunun yarısının yaşadığı Rusya’da birçok Yahudi Rusya’yı terk etmek durumunda kalmıştı. Geri kalanlar ise Yahudi geleneklerinden farklı bir çözüm önerisiyle ortaya çıkmışlardı. Bu çözüm önerisinin adı Siyonizm’di. Siyonizm’in en önemli ideologlarından Leon Pinsker’in yazdığı ‘kendi kendini özgürleştirme’ makalesinde, 2 bin yıldır eziyet çektiklerini, başka milletler arasında azınlık olarak yaşadıkları sürece bunun böyle devam edeceğini ve bu durumda kendi devletlerinin kurulmasının elzem olduğunu söylüyordu. Kavramsal olarak ilk kez 1886 yılında Siyonizm, modern bir terminoloji olarak Messiyanizm’e aykırı olarak ortaya çıkmıştır.

Siyonizm’in kurucusu

İkinci olayda ise, Fransa ordusuna bağlı bir subay olan Alfred Dreyfus, askeri sırları Almanya’ya satmakla suçlanmış, 1894 yılında askeri mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. Bu davada delillerden çok Alfred Dreyfus’un Yahudi etnik kimliği temel alınmıştı. Olay, gelecekte siyasal Siyonizm’in kurucusu olacak Theodore Herlz’i derinden etkiledi. O dönemde asimilasyonu benimseyen Herlz, bu davadan sonra bütün fikirlerini değiştirdi. Ona göre bu olay Anti-Semitizm’in doğal bir yansımasıydı ve Yahudi sorununun sebebi ekonomik ya da dinî değil siyasi idi. Siyonistlere göre, Yahudi meselesinin temelinde Yahudilerin başka milletlerin topraklarında bir azınlık olarak yaşamaları yatmaktaydı. Bu azınlıkta olma hali ve devletsizlik sürüp gittiği müddetçe Yahudilerin kötü muameleye uğramasının önüne geçilmeyecektir. Bu durumun son bulması için, Yahudi devletinin kurulması gerekmekteydi. Fark edileceği üzere, Siyonist akım Yahudi düşünce tarihinde bir devrim oluşturacak niteliktedir. Tanrının affı yerine kendi kendine özgürleştirme yolu tercih edilmiştir. Bu yüzden, dışardan zannedildiğin aksine Siyonizm tam anlamıyla seküler, hatta dine meydan okuyan siyasi bir harekettir. 1896 yılında yazdığı kitabında (Yahudi Devleti) birçok sorunun cevabını veren Herlz, kurulacak devlette din adamlarının yetkilerinin sınırlı olacağını söylüyordu. Bunun yanında devlet rejiminin teokratik olmayacağını da vurguluyordu.

Üç Ahit İnancı

Siyonizm’in ortaya çıktığı ilk günden itibaren Ortodoks Yahudiler, bu durumun Tanrı’nın emirlerini çiğnemek olduğunu belirtmiş, neredeyse tüm platformlarda Siyonistleri tel’in etmişlerdir. Çünkü Siyonizm’in Üç Ahit İnancı’ndan bir uzaklaşma olduğu mütedeyyin Yahudilerin gözünden kaçmayacak kadar açıktı. Bu gerçek, Ortodoks Yahudiliğin önemli dinî liderlerinin Siyonizm’i sapkın bir hareket olarak görmelerine yol açtı ve bu olay Yahudiler için önemli bir kırılma olan Holokaust’a kadar devam etti. Dindar Yahudilerin Siyonizm’e olan tepkisi devam etse de bu facianın yaşanması, onları Siyonizm’e yakınlaştırdı. Söz konusu yakınlaşma yaşanmasına rağmen Ortodoks Yahudiler tel’in faaliyetlerine devam ettiler. 1947’de Kudüs Başhahamı, halen BM arşivinde de bulunan mektubunu BM’ye gönderdi ve İsrail devletinin kurulmaması için istekte bulundu. BM, Filistin’de yaşayan milletlere İsrail Devleti’ne katılmak isteyip istemediklerini soran bir delegasyon gönderdi. Bu delegasyonun yaptığı incelemeye göre Hıristiyan ve Müslümanlar bunu istemediler. Yahudiler de istemedi. Söz konusu mektupta, Kudüs Başhahamı: “Kudüs’ün uluslararası bir bölge olarak kalması için yalvarıyorum. Biz burada bir Yahudi devleti istemiyoruz ve benimle birlikte olan 60.000 kişi var ve onlar da Yahudi devleti istemiyor” diyordu.

Yine aynı dönemde, Ortodoks Yahudiler arasında bir kırılma sonucu, bir grup Ortodoks Yahudi (Bunlar daha sonra Ortodoks Siyonist olarak anılacaktı) İsrail’in kuruluşuna rıza gösterdi. Hâlbuki Agudat İsrail ve Ortodoks hahamlar Peel Komisyonu Raporuna karşı çıkarak İngilizlerin mandası altında yaşamak istediklerini belirtince Siyonist anlayış sekteye uğramıştı. 1947 yılında Siyonistlerle Agudat İsrail Partisi arasında yapılan Centilmenlik Antlaşmasıyla Yahudi devleti kuruldu. Hahamlar kuruluşu desteklemeseler de bu duruma menfi bir tavır takınmayacaklardı. Bugün dahi, İsrail’in kuruluşuna hiçbir şekilde rıza göstermeyen, hatta yıkılması için faaliyet gösteren onlarca Ortodoks Yahudi kuruluşları bulunmaktadır. Çünkü onlara göre, Siyonistler, Neşideler Neşide’sindeki Üç Andı-Aşkı Vaktinden önce uyandırmayın ilkesini çiğneyip, kutsal kitaplarda bahsedilen “zor kullanarak İsrail’e girme yasağını” çiğnemişlerdir.

[email protected]

 

Haber Turu

Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü belli oldu

Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü belli oldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevine Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu getirildi.

Bakan Soylu'dan net tavır! 'Endişeniz olmasın. Bu konularda artık söz söylemiyoruz'

Bakan Soylu'dan net tavır! 'Endişeniz olmasın. Bu konularda artık söz söylemiyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörü de bizimle uğraşanları da bu ülkenin istikametini bozmaya çalışanlara da hem söyleyecek sözümüz hem de yapacak işimiz var. Bu ülkede bizler burada rahat dururken bilin ki şu anda evlatlarımız Tendürek Dağı'nda bu ülkede huzurun olması için, gözünü budaktan sakınmadan mücadele ediyorlar." dedi.

Uzunkaya'dan FETÖ açıklaması: Sahte ihbarlarla...

Uzunkaya'dan FETÖ açıklaması: Sahte ihbarlarla...

Emniyet müdürleri kararnamesiyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Celal Uzunkaya, görevini yeni atanan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a devretti.

Otelde eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanıktan yayın yasağı talebi

Otelde eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanıktan yayın yasağı talebi

Aydın'daki bir otelde eşi ve 2 çocuğunu öldüren 31 yaşındaki Fatih Yavuz, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İlk duruşmada savunma yapmayan Yavuz'un davayla ilgili yayın yasağı getirilmesi istemi reddedilirken; duruşmayı ertelendi.

Bingöl'de facianın eşiğinden dönüldü!

Bingöl'de facianın eşiğinden dönüldü!

Genç ilçesinde PKK'lı teröristlerin bomba yapımında kullandığı 1 ton amonyum nitrat, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Denizli'de deprem

Denizli'de deprem

Denizli'de merkez üssü Babadağ İlçesi olduğu belirlenen Richter ölçeğine göre 3.2 büyülüğünde deprem meydana geldi.

Vahşet! Hepsi birden ölü bulundu

Vahşet! Hepsi birden ölü bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde 5 eşek tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Terör bu kez asit yağmuruyla vurdu!

Terör bu kez asit yağmuruyla vurdu!

DEAŞ’ın Musul’un güneyinde vurduğu kükürt tesisinden yayılan zehirli gaz bulutu Türkiye sınırından girdi. Uzmanlar asit yağmurunun etkileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kütahya'da vahşet! Hepsi birden ölü bulundu

Kütahya'da vahşet! Hepsi birden ölü bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde 5 eşek tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

25 işadamı FETÖ'den gözaltına alındı

25 işadamı FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ operasyonları kapsamında Denizli'de 25 işadamı gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler’den kanlı okul saldırına soruşturma

Birleşmiş Milletler’den kanlı okul saldırına soruşturma

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye’nin İdlib kentinde çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına yönelik soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Erdoğan uyarmıştı! Bir bir gerçekleşmeye başladı

Erdoğan uyarmıştı! Bir bir gerçekleşmeye başladı

Musul'u kurtarma operasyonuna katılan ve uzmanların Ortadoğu'nun yeni DAEŞ'i olarak tanımladığı Haşdi Şabi örgütü mezhep çatışmasını tetiklemeye çalışıyor

Rusya'dan tüm dengeleri değiştirecek karar!

Rusya'dan tüm dengeleri değiştirecek karar!

Dışişleri Bakanı Lavrov, Halep'te El Nusra cephesiyle irtibatını koparmayan tüm muhaliflerin hedef alınacağını duyurdu. Moskova'ya göre ABD Rusya'nın bu hamlesini destekleyecek.

Arap Birliği'nden Mekke'yi hedef alan Şii Husilerin füze saldırısına kınama

Arap Birliği'nden Mekke'yi hedef alan Şii Husilerin füze saldırısına kınama

Arap Birliği, Husilerin Yemen'den Mekke-i Mükerreme yönüne gerçekleştirdiği füze saldırısını şiddetle kınadı.

Barzani: Musul, DEAŞ'tan alındıktan sonra...

Barzani: Musul, DEAŞ'tan alındıktan sonra...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'ten temizlenmesinden sonra bağımsızlıkları konusunda Bağdat yönetimi ile görüşeceklerini söyledi.

Sudan elektriği Etiyopya'dan alacak

Sudan elektriği Etiyopya'dan alacak

Sudan, Etiyopya'da inşa edilen Rönesans Barajı'ndan faydalanabilmek için "devasa uzunlukta" bir elektrik iletim hattı kuruyor

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Asiri: Husilerin kaçak yollarla füze elde etme veya sahip oldukları kısa menzilli füzeleri geliştirmesinin arkasında İran var. Mekke'ye yönelik saldırı, bu sapkın militanların 'Amerika ve İsrail'e ölüm, İslam'a zafer' şeklindeki sloganlarının sahteliğinin kanıtıdır

Fırat Kalkanı'na karşı DEAŞ-PYD/PKK pazarlığı

Fırat Kalkanı'na karşı DEAŞ-PYD/PKK pazarlığı

DEAŞ, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Bab'a yaklaşması üzerine PYD/PKK'yla işbirliği arayışına girdi.

Ölen işadamı, sekreterine 75 milyon Euro miras bıraktı

Ölen işadamı, sekreterine 75 milyon Euro miras bıraktı

İtalya'da 90 yaşında ölen bir işadamı, sekreterine 75 milyon Euro miras bıraktı.

Darbeci Sisi'den 'Mısır sokağını rahatlatmaya yönelik' kararları

Darbeci Sisi'den "Mısır sokağını rahatlatmaya yönelik" kararları

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, muhalefet tarafından 11 Kasım'da yapılacağı duyurulan eylemler öncesinde, "gösteri kanunu, gerekçesiz şekilde gözaltında tutulan gençler, basın-yayın yasasıyla" ilgili kararlar aldı

Açıklama geldi! Saatler değişiyor

Açıklama geldi! Saatler değişiyor

Borsa İstanbul’un açılış ve kapanış saatlerinde değişikliğe gidiliyor

Emeklilere verilmesi planlanan promosyonla ilgili Bakan  Müezzinoğlu, tarih verdi

Emeklilere verilmesi planlanan promosyonla ilgili Bakan Müezzinoğlu, tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere verilmesi planlanan promosyonla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin, "Bitireceğiz, biraz sabır. Sizin lehinize daha iyi olsun diye uğraşıyoruz." dedi.

Türkiye, Gazprom'dan ilave gaz talep etti

Türkiye, Gazprom'dan ilave gaz talep etti

Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye’nin günlük doğalgaz ithalat miktarını arttırma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Gündelikçinin sigortası SMS ile ödenebilecek

Gündelikçinin sigortası SMS ile ödenebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) GSM operatörleriyle imzaladığı protokol sayesinde, ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların sosyal güvenlik bildirim ve ödemeleri SMS yoluyla yapılabilecek.

Doların yükselişiyle ilgili Ekonomi Bakanı Zeybekci'den açıklama

Doların yükselişiyle ilgili Ekonomi Bakanı Zeybekci'den açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "TL'nin döviz karşısında, daha doğrusu dolar karşısındaki değer kaybıyla ilgili bizim endişe duymamızı gerektirecek bir şey yoktur" dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73

Merkez Bankası’nın 2016 yılı enflasyon tahmini yüzde 7.5. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73 olacak. Taban maaş bin 389 liraya kadar çıkacak.

Dolar rekorunu tazeledi

Dolar rekorunu tazeledi

Dolar, TL karşısındaki rekorunu tazeledi.

1 gün çalışana da tazminat

1 gün çalışana da tazminat

Çalışma Bakanlığı, kıdem tazminatı sorununun çözümünü gündeminin ilk sıralarına aldı. Yeni sistem ile fon dönemi başlayacak, 1 gün bile çalışanın kıdem tazminatı olacak.

Net kar ve gelirleri arttı

Net kar ve gelirleri arttı

ABD'li teknoloji devlerinden Google ve ana kuruluşu Alphabet'in bu yılın üçüncü çeyreğinde net kar ve gelirleri arttı.

Enseyi karartmayalım

Enseyi karartmayalım

CEO Club Bankacılar Zirvesi’nde bir araya gelen 6 bankanın genel müdürü, 2016’nın zor geçtiğini belirterek “Buna rağmen sektör güçlü durdu, 2017 daha iyi olacak. Enseyi karartmayalım. Türkiye’nin inanılmaz büyüme potansiyeli var” dedi.

Wayne Rooney'e eski kulübünden çağrı!

Wayne Rooney'e eski kulübünden çağrı!

Premier League ekiplerinden Everton'ın menajeri Ronald Koeman, düzenlediği basın toplantısında ilginç ifadeler kullandı.

MHK'den Deniz Ateş Bitnel açıklaması!

MHK'den Deniz Ateş Bitnel açıklaması!

Geçen sezon yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük tepki toplayan Deniz Ateş Bitnel, kendisi ile ilgili olarak dün yayımlanan haberleri yalanladı. MHK konuyla ilgili açıklama yaptı

Ziraat Bankası'ndan yılın transferi!

Ziraat Bankası'ndan yılın transferi!

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, dünyanın en iyi ve kariyerli voleybolcularından ABD'li David Lee'yi transfer etti.

Ersun Yanal takımı bozmayacak

Ersun Yanal takımı bozmayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşısında kazanan kadroyu, Çaykur Rizespor maçında da bozmayacak.

TBF yönetiminde görev dağılımı yapıldı

TBF yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı ve görev dağılımı belli oldu.

Bedava bisiklet için başladığı sporda şampiyon oldu!

Bedava bisiklet için başladığı sporda şampiyon oldu!

Milli bisikletçi Batuhan Özgür, arkadaşlarının yönlendirmesiyle bedava bisiklet kazanmak için başladığı bu sporda, başarılı sonuçlara imza atıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ | Muhtemel 11'ler

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ | Muhtemel 11'ler

İlk kez cuma günü sahaya çıkacak Beşiktaş, Gençlerbirliği'yle deplasmanda oynadığı son beş maçın sadece birini kazandı.

İşte Akyazı stadının açılacağı karşılaşma

İşte Akyazı stadının açılacağı karşılaşma

Trabzonspor yöneticisi ve Akyazı Spor Kompleski Koordinatörü Gökhan Saral, Akyazı Stadı'nı 21 Kasım'daki Antalyaspor maçıyla açmayı planladıklarını açıkladı.

Real Madrid'den Guardiola'ya sürpriz teklif!

Real Madrid'den Guardiola'ya sürpriz teklif!

Barcelona'ya altın yıllarını yaşatan Josep Guardiola'ya, Zinedine Zidane dönemi öncesi Real Madrid'in teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Adanaspor maçı öncesi Galatasaray'da Sneijder şoku!

Adanaspor maçı öncesi Galatasaray'da Sneijder şoku!

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'ı Adanaspor maçı kadrosuna almadı.

Kahveyi sadece içmek için kullanıyorsanız çok yazık

Kahveyi sadece içmek için kullanıyorsanız çok yazık

Kahveyi sadece içiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. İşte pirelerden saç açıcıya kadar kahvenin bilmediğiniz faydaları...

Meteoroloji'den 'asit yağmuru' açıklaması

Meteoroloji'den "asit yağmuru" açıklaması

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Musul'un güneyinde bulunan kükürt üretim tesislerinin ateşe verilmesi sonucu oluşan zehirli gazların yağmurla birlikte yurtta etkili olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Dağcının sincapla 6 yıllık dostluğu

Dağcının sincapla 6 yıllık dostluğu

Bursa'da bir dağcının sincap ailesiyle 6 yıldır devam eden dostluğu görenleri etkiliyor.

Genç kızın karnından 6.5 kilo ur çıktı

Genç kızın karnından 6.5 kilo ur çıktı

Konya'da kilo aldığını düşünerek diyet ve spor yapmaya başlayan 23 yaşındaki Leyla Koç, kilo veremeyince muayene için gittiği hastanede yapılan kontrolde karnında 6,5 kilo ur olduğu ortaya çıktı. Büyük şaşkınlık yaşayan Leyla Koç, ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Yüz nakilli Uğur Acar’a 'cinayet' davası

Yüz nakilli Uğur Acar’a "cinayet" davası

Türkiye’nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşı hakkında, 2 yıl önce bozulan otomobilini yakmak isterken kendini yaktığı iddia edilen Ramazan Kaya’nın ölümüyle ilgili kasten öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

Mobil cihazlar pazar günü saatini otomatik olarak 1 saat geri alacak

Mobil cihazlar pazar günü saatini otomatik olarak 1 saat geri alacak

Türkiye'de bu yıl kış saatine geçmek için saatleri bir saat geri alınmıyor. Ancak bu pazar (30 Ekim) gününe dikkat etmek gerekiyor. Bunun sebebi de akıllı telefonlar ve bilgisayarlar başta olmak üzere birçok cihazın otomatik saat ayarlara sahip olması. Güncellenmeyen işletim sistemleri ve yazılımlar yüzünden pazar günü saatiniz bir saat

Müşterinin arabasıyla drift yapmaya çalışan tamirci bir anda...

Müşterinin arabasıyla drift yapmaya çalışan tamirci bir anda...

Müşterinin arabasıyla aşırı hız yapan tamirci çırağının drift merakı kazayla sona erdi. Araçla drift yapmaya çalışan tamirci bir anda bariyerlere çarpıyor. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye böyle kaydedildi.

Bacakları olan balık bilim dünyasını şaşırttı!

Bacakları olan balık bilim dünyasını şaşırttı!

Yeni Zelanda'da oltaya takılan bacaklı ve simsiyah fenersi balığı için daha önce görülmemiş bir tür olabileceği söyleniyor.

Nişan günü ihanet intihara sürükledi

Nişan günü ihanet intihara sürükledi

Türk Hava Yolları’nın 6 yıllık kabin memuru 31 yaşındaki Eda Özdemir’in, ABD New York’ta yaşamına son vermesinin altından aşk acısı çıktı. İstanbul-New York seferi için gittiği kentte kaldığı otelin tuvaletinde kendini asarak yaşamına son veren Özdemir’in bir yakını, genç kadının 17 ay önce biten ilişkisinin ardından yaşadığı travmayı a

Annesi 176, 13 yaşındaki oğlu 102 kilo

Annesi 176, 13 yaşındaki oğlu 102 kilo

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 176 kilo ağırlığındaki 38 yaşındaki Tülay Önder, kendisi ve 13 yaşında 102 kilo olan oğlu Murat için Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dan yardım istedi. Mektubun incelemesinin ardından obez ambulansıyla hastaneye kaldırılan anne ve oğlu kontrolden geçirildi