Yahudilik inancında dini bir kırılma olarak SİYONİZM

Siyonizm’in ortaya çıktığı ilk günden itibaren Ortodoks Yahudiler, bu durumun Tanrı’nın emirlerini çiğnemek olduğunu belirtmiş, neredeyse tüm platformlarda Siyonistleri tel’in etmişlerdir. Çünkü Siyonizm’in, Üç Ahit İnancı’ndan bir uzaklaşma olduğu mütedeyyin Yahudilerin gözünden kaçmayacak kadar açıktı.

  • Muhammed Berdibek

Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerinde yaşanan tarihsel hesaplaşmalar, tüm şiddeti ile devam ediyor. Bu tarihsel hesaplaşmalar, başta ideolojik veya dinî olmak üzere birtakım temel unsurlar üzerinden şekilleniyor. Fakat bu durumun daha çok Arap ülkelerine özgü olduğu vurgusu da oldukça sorunlu görünüyor. Sadece Arap ülkelerinde değil birçok ülkede bu ve benzeri krizlerin yaşandığı aşikâr. Bu kapsamda, 1948 sonrasında kurulan ve Ortadoğu dengelerinde önemli bir konuma sahip olan İsrail’in de benzer sorunlarının olduğu iddia edilebilir. Çünkü kuruluşundan beri, hatta kuruluşundan çok çok öncesine dayanan ideolojik ve dinî sorunların, İsrail tarihinde önemli bir yer tuttuğunun bilinmesi gerekir. Bu yüzden, İsrail’de değişik bir tonda devam eden bu tartışmaların tarihsel kökenlerinin bilinmesi, İsrail’in ayrıksı bir durum oluşturmadığını gözler önüne serecektir.

Bilindiği üzere, Fransız Devrimi bütün toplumları etkilediği gibi Yahudi toplumunda da kökten kırılmalara ve dönüşümlere sebep oldu. Bu kökten kırılma ve dönüşümün ürünü olan Siyonizm, 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıktı. Siyonizm çıkışı itibarıyla, sanıldığının aksine, seküler ve milliyetçi bir harekettir. Fransız Devrimi ve sonrasında yaşanan birtakım gelişmeler, Yahudiler için önemli kırılmalar yaratmış; iki bin yıla yakın bir süredir bağlı kalınan Messiyanizm, yerini seküler bir hareket olan Siyonizme bırakmıştır. Bu kapsamda, Messiyanizm anlatısının şekillendiği Babil ve Roma sürgünlerini anlamak, konunun anlaşılması için oldukça önem arz ediyor.

Yahudi tarihi açısından en önemli olaylardan biri, M.Ö. 587 yılında Birinci Tapınağının yıkılmasını takiben Yahudilerin başına gelen Babil Sürgünü’dür. Bu sürgün sonrasında, binlerce Yahudi Babil İmparatorluğunun çeşitli bölgelerine göçtüler. Bu durum, M.Ö 539 yılında Persler’in Babil’i işgal etmesine ve Yahudilerin tekrar topraklarına dönmelerine izin vermesine kadar devam etti. Persler Yahudilerin tapınağı tekrar kurmalarına izin verdiler. Tapınak M.Ö. 515 yeniden inşa edildi.

Sürgünler ve isyanlar

Yahudi tarihinde önemli bir diğer olay; M.S. 66-70 yıllarında başlayan ve belli aralıklar ile M.S. 132’de Bar Kohba İsyanı ile son bulan isyanlar silsilesidir. İlk isyanda, (M.S. 70) Yahudilerin kutsal kabul ettikleri tapınak tahrip edilmiş ve daha sonra isyanların en büyüğü kabul edilen ve son isyan olan Bar Kohba (M.S.132) ile birlikte Yahudiler, Romalılar tarafından toplu olarak sürgüne gönderilmişlerdir.

Sürgün olayı Yahudi diasporasının başlangıcını oluşturmuştur. Diasporanın başlaması birtakım sorgulamaları beraberinde getirmişti. Yahudiler eğer gerçekten seçilmiş halk ise Tanrı neden onların sürgüne gönderilmesine müsaade etmiştir? Bu teolojik probleme hahamların verdiği cevap oldukça nettir. Buna göre, yıkım ve sürgün, Tanrı’nın, Yahudilerin günahlarına karşılık vermiş olduğu cezadır. Çünkü Yahudiler ibadetlerinden vazgeçmiş, başka dinleri ve insanları taklit etmişlerdir. Kutsal metinlerde de sürgünün kavmin işlediği günahlara karşılık tanrısal bir ceza olarak Yahudilerin başına geldiği düşüncesi hâkimdir. Tanah’ın pek çok kısmında, Yahudilerin işledikleri günahlardan ötürü yurtlarının ellerinden alındığı, tapınaklarının yıkıldığı ve putperest kavimlerin boyunduruğu altına girdikleri yazılıdır. Talmud’a göre, günahların bedeli olarak Tanrı'nın üç buyruğu vardır: (1) Yahudi halkı sürgünü bir ceza olarak kabullenecek ve duvarı aşmayacaktır. (2) Hükümranlığı altında yaşadıkları krallar ve devletlere sadık ve itaatkâr olacaklardır. (3) Tanrı da onları sürgünde koruyacak, eziyet görseler bile tamamen yok olmalarına müsaade etmeyecektir.

Bu üç buyruk 'Üç Ahit Teorisi' olarak adlandırılır. Buna göre, Yahudiler günahlarının bedelini ödediğinde Tanrı, Mesih’i gönderecek ve Mesih önderliğinde Yahudiler vatanlarına geri döneceklerdir. Buna bağlı olarak, Yahudiler 19. yüzyıla kadar Üç Ahit Teorisi'ne sadık kalmıştır. Mesih geldiğinde Yahudiler büyük güçlere olan boyunduruktan kurtulacak ve üstün bir hayata geri dönüş yapacaklardır. Üç Ahit Teorisinin pratikteki uygulaması Yahudi düşünce dünyasında siyasetin bir kenara bırakılması ve devlet kurma gibi ideallerin teolojik gerekçelerle bilinmeyen bir geleceğe tehir edilmesi şeklinde olmuştur.

Roma sürgününden sonra Yahudiler, Hristiyan ve İslam topraklarına dağılmışlardı. İslam topraklarında, Yahudiler ehli kitap kabul edildiklerinden, İslam ümmetinin bir parçası olmuşlardır. İslam otoritesi altında Yahudiler kendi yaşamlarını ve Yahudi öğrenimini Tevrat’a bağlı kalarak devam ettirdiler. Diğer taraftan Hıristiyanlığın egemen olduğu topraklarda ise Yahudilerin durumu oldukça vahimdi. Yahudiler Hz. İsa’nın katili görüldüklerinden, yoğun bir Hıristiyan nefretiyle karşı karşıyaydılar. Tarihsel anlamda yoğun bir Yahudi nefretinin olduğu Avrupa’da en hazin sorun Engizisyon mahkemesi olmuştur. Engizisyon mahkemeleri gettoların büyümesine yasaklar koymuş ve bu gettoların dışında yaşamayı yasaklamıştı. 1492’den sonra ise Yahudilerin yaşam koşulları tekrar zorlaştı. Yahudilerin önlerine iki seçenek konuldu: Din değiştirme ya da ölüm. Bu Yahudilerin yaşadığı ne ilk ne de son trajedi olacaktı.

Yahudilik ve etnik aidiyet

Avrupa'da, aydınlanma çağının başlamasıyla birlikte Yahudiler üzerindeki baskılar bir nebze olsun hafiflemişti. Fransız Devrimi’nden önce Fransız milliyetçileri Yahudilerin etnik aidiyetten kopmalarını ve Fransız ulusuna dâhil olmalarını isteyip; buna karşılık onlara dinlerini özel alanda özgürce yaşayabilecekleri teminatını verdiler. Bu formül Yahudilerin “evde Yahudi, sokakta Fransız” olmalarını öngörüyordu. “Evde Yahudi” olmaktan kasıt dinî ibadetlerini özgürce yerine getirebilmeleriydi. Aslında bu formül asimilasyonu öngörüyordu. Ama pek çok Yahudi bu durumu kabullendi ve etnik arka planından yalıtılmış Yahudilik, yani Musevilik bu ortamda doğdu. Bu dönüşüm Yahudi geleneklerine göre devrimdi; çünkü tarihte birkaç istisna dışında Yahudilik hem dini hem etnik aidiyeti barındırmıştı.

Ulus devletlerin oluşması ve milliyetçiliğin doğrudan veya dolaylı etkisi, Yahudilerin temel paradigmasını kökten değiştirdi. Öncelikle Fransız devriminden sonra Yahudi-karşıtlığı yerini Anti-Semitizm’e bıraktı. Bu Yahudi nefretinin ırksal zemine kayması anlamına gelmekteydi. Bu anlamda en temel kabul edilen iki anti-semitist hareket olan Çarlık Rusya’sındaki Yahudi pogromları ve Dreyfus davası, Siyonizm’in doğuşuna sebep oldu. Bu durum, daha önce yaşanan dinî anlamda Yahudi düşmanlığından pek farklı değildi. Bu, toplumsal anlamda bir Yahudi sorunu olarak algılandı. Nitekim bu dönemde ortaya çıkan Siyonistler bunun temelde evrensel bir sorun olduğunu ve bu durumdan kurtulmanın tek yolunun Yahudilerin kendilerine ait bir devletlerinin olması ile son bulacağı fikrine vardılar.

İlk olayda, 1881’de, Yahudiler Rus Çarı Nikolai’ın öldürülmesinden sorumlu tutulmuş, bundan dolayı bütün Rusya topraklarını saran pogrom dalgası başlamış ve 200’ü aşkın şehirde Yahudi mahalleri yağmalanmıştı. O günlerde dünyadaki Yahudi nüfusunun yarısının yaşadığı Rusya’da birçok Yahudi Rusya’yı terk etmek durumunda kalmıştı. Geri kalanlar ise Yahudi geleneklerinden farklı bir çözüm önerisiyle ortaya çıkmışlardı. Bu çözüm önerisinin adı Siyonizm’di. Siyonizm’in en önemli ideologlarından Leon Pinsker’in yazdığı ‘kendi kendini özgürleştirme’ makalesinde, 2 bin yıldır eziyet çektiklerini, başka milletler arasında azınlık olarak yaşadıkları sürece bunun böyle devam edeceğini ve bu durumda kendi devletlerinin kurulmasının elzem olduğunu söylüyordu. Kavramsal olarak ilk kez 1886 yılında Siyonizm, modern bir terminoloji olarak Messiyanizm’e aykırı olarak ortaya çıkmıştır.

Siyonizm’in kurucusu

İkinci olayda ise, Fransa ordusuna bağlı bir subay olan Alfred Dreyfus, askeri sırları Almanya’ya satmakla suçlanmış, 1894 yılında askeri mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. Bu davada delillerden çok Alfred Dreyfus’un Yahudi etnik kimliği temel alınmıştı. Olay, gelecekte siyasal Siyonizm’in kurucusu olacak Theodore Herlz’i derinden etkiledi. O dönemde asimilasyonu benimseyen Herlz, bu davadan sonra bütün fikirlerini değiştirdi. Ona göre bu olay Anti-Semitizm’in doğal bir yansımasıydı ve Yahudi sorununun sebebi ekonomik ya da dinî değil siyasi idi. Siyonistlere göre, Yahudi meselesinin temelinde Yahudilerin başka milletlerin topraklarında bir azınlık olarak yaşamaları yatmaktaydı. Bu azınlıkta olma hali ve devletsizlik sürüp gittiği müddetçe Yahudilerin kötü muameleye uğramasının önüne geçilmeyecektir. Bu durumun son bulması için, Yahudi devletinin kurulması gerekmekteydi. Fark edileceği üzere, Siyonist akım Yahudi düşünce tarihinde bir devrim oluşturacak niteliktedir. Tanrının affı yerine kendi kendine özgürleştirme yolu tercih edilmiştir. Bu yüzden, dışardan zannedildiğin aksine Siyonizm tam anlamıyla seküler, hatta dine meydan okuyan siyasi bir harekettir. 1896 yılında yazdığı kitabında (Yahudi Devleti) birçok sorunun cevabını veren Herlz, kurulacak devlette din adamlarının yetkilerinin sınırlı olacağını söylüyordu. Bunun yanında devlet rejiminin teokratik olmayacağını da vurguluyordu.

Üç Ahit İnancı

Siyonizm’in ortaya çıktığı ilk günden itibaren Ortodoks Yahudiler, bu durumun Tanrı’nın emirlerini çiğnemek olduğunu belirtmiş, neredeyse tüm platformlarda Siyonistleri tel’in etmişlerdir. Çünkü Siyonizm’in Üç Ahit İnancı’ndan bir uzaklaşma olduğu mütedeyyin Yahudilerin gözünden kaçmayacak kadar açıktı. Bu gerçek, Ortodoks Yahudiliğin önemli dinî liderlerinin Siyonizm’i sapkın bir hareket olarak görmelerine yol açtı ve bu olay Yahudiler için önemli bir kırılma olan Holokaust’a kadar devam etti. Dindar Yahudilerin Siyonizm’e olan tepkisi devam etse de bu facianın yaşanması, onları Siyonizm’e yakınlaştırdı. Söz konusu yakınlaşma yaşanmasına rağmen Ortodoks Yahudiler tel’in faaliyetlerine devam ettiler. 1947’de Kudüs Başhahamı, halen BM arşivinde de bulunan mektubunu BM’ye gönderdi ve İsrail devletinin kurulmaması için istekte bulundu. BM, Filistin’de yaşayan milletlere İsrail Devleti’ne katılmak isteyip istemediklerini soran bir delegasyon gönderdi. Bu delegasyonun yaptığı incelemeye göre Hıristiyan ve Müslümanlar bunu istemediler. Yahudiler de istemedi. Söz konusu mektupta, Kudüs Başhahamı: “Kudüs’ün uluslararası bir bölge olarak kalması için yalvarıyorum. Biz burada bir Yahudi devleti istemiyoruz ve benimle birlikte olan 60.000 kişi var ve onlar da Yahudi devleti istemiyor” diyordu.

Yine aynı dönemde, Ortodoks Yahudiler arasında bir kırılma sonucu, bir grup Ortodoks Yahudi (Bunlar daha sonra Ortodoks Siyonist olarak anılacaktı) İsrail’in kuruluşuna rıza gösterdi. Hâlbuki Agudat İsrail ve Ortodoks hahamlar Peel Komisyonu Raporuna karşı çıkarak İngilizlerin mandası altında yaşamak istediklerini belirtince Siyonist anlayış sekteye uğramıştı. 1947 yılında Siyonistlerle Agudat İsrail Partisi arasında yapılan Centilmenlik Antlaşmasıyla Yahudi devleti kuruldu. Hahamlar kuruluşu desteklemeseler de bu duruma menfi bir tavır takınmayacaklardı. Bugün dahi, İsrail’in kuruluşuna hiçbir şekilde rıza göstermeyen, hatta yıkılması için faaliyet gösteren onlarca Ortodoks Yahudi kuruluşları bulunmaktadır. Çünkü onlara göre, Siyonistler, Neşideler Neşide’sindeki Üç Andı-Aşkı Vaktinden önce uyandırmayın ilkesini çiğneyip, kutsal kitaplarda bahsedilen “zor kullanarak İsrail’e girme yasağını” çiğnemişlerdir.

[email protected]

 

Haber Turu

Hepsi FETÖ okulunda bulundu! Tam 566 adet

Hepsi FETÖ okulunda bulundu! Tam 566 adet

FETÖ ile bağlantılı iddiasıyla bir süre önce kayyum atanan okulda 566 adet boş mermi kovanı bulundu.

Üçüncü havalimanına 250 havayolu şirketi uçacak

Üçüncü havalimanına 250 havayolu şirketi uçacak

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanına 250 ayrı havayolu şirketi uçacak

Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreterini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreterini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.

FETÖ soruşturmasında 21 öğretmene tutuklama

FETÖ soruşturmasında 21 öğretmene tutuklama

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 öğretmenden 21'i tutuklandı.

Facia son anda önlendi! Belediye binası önünde bomba yüklü araç yakalandı

Facia son anda önlendi! Belediye binası önünde bomba yüklü araç yakalandı

VAN'ın Erciş İlçesi'nde belediye binası önüne PKK'lı teröristler tarafından park edilen bomba yüklü kamyon, son anda fark edildi. İçersinde yaklaşık yarım ton patlayıcı bulunan kamyonun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı için özel mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı için özel mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Türkçemiz milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır" dedi.

200'den fazla Fransız vatandaşı terörist öldürüldü

200'den fazla Fransız vatandaşı terörist öldürüldü

Suriye ve Irak'da 200'den fazla Fransız vatandaşı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Uşak'ta korkunç cinayet: Elleri arkadan kelepçeli olarak...

Uşak'ta korkunç cinayet: Elleri arkadan kelepçeli olarak...

Uşak'ın Karahallı İlçesi'nde oto tamircisi 28 yaşındaki Avni Şahin, elleri arkadan plastik kelepçeyle bağlı, işyerinin tavanına asılı halde bulundu.

Madalyasını 15 Temmuz şehitlerine armağan etti

Madalyasını 15 Temmuz şehitlerine armağan etti

Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonasında Dünya 3.sü olan ve teknik sporcu olarak seçilen Milli Güreşçi Salim Sert, aldığı madalyayı 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi.

Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği avukat net konuştu: 2016 yılı bitmeden...

Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği avukat net konuştu: 2016 yılı bitmeden...

Türkiye'nin, ABD'de FETÖ lideri Fetullah Gülen ile ilgili gelişmeleri takip etmek için görevlendirdiği avukat Robert Amsterdam, örgütün mafyavari faaliylerini ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Filistin'den Clinton ve Trump'a tepki

Filistin'den Clinton ve Trump'a tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki başkan adayları Clinton ile Trump'ın İsrail'i destekleyen açıklamalarına tepki gösterdi.

Sol Partili milletvekili hakkında soruşturma talebi

Sol Partili milletvekili hakkında soruşturma talebi

Almanya'da Fulda Savcılığının, bir sığınmacıyı otomobilinin bagajında ülkeye soktuğu iddia edilen Dehm hakkında ön soruşturma başlatılması için çalışma yürüttüğü bildirildi.

Eski emniyet ve istihbarat müdürlerine gözaltı

Eski emniyet ve istihbarat müdürlerine gözaltı

Sarkozy'ye yakınlığıyla bilinen Fransız İç İstihbarat Birimi'nin eski Müdürü Bernard Squarcini ile Paris Adli Polis Birimi'nin eski Müdürü Christian Flaesch, bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Netanyahu tuvalete 20 korumayla gitti

Netanyahu tuvalete 20 korumayla gitti

BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta tuvalete 20 koruma eşliğinde giden İsrail Başbakanı Netanyahu, tuvalette yoğunluk yarattı.

Bosna Hersek Savcılığından 'referandum hamlesi'

Bosna Hersek Savcılığından 'referandum hamlesi'

Bosna Hersek Başsavcısı Salihovic'in talimatıyla Anayasa Mahkemesinin kararlarının uygulanmamasıyla ilgili faaliyetlere yönelik dosya açıldı.

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendiği, saldırıda birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

PYD/PKK'nın 'SDG' maskesi düştü

PYD/PKK'nın 'SDG' maskesi düştü

Suriye'de ABD destekli PYD/PKK'nın ardına gizlendiği "Suriye Demokratik Güçleri"nden ayrılan üst düzey yöneticisi Ubeyd, SDG'nin, PKK tarafından kılıf olarak kullanıldığını söyledi.

BM’nin 34 yardım tırı daha İdlib’e gitti

BM’nin 34 yardım tırı daha İdlib’e gitti

Birleşmiş Milletler’in (BM) Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki yardım tırlarından 34’ü daha bugün İdlib iline gitti.

Irak, FETÖ okulları için harekete geçiyor

Irak, FETÖ okulları için harekete geçiyor

Irak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulları Eğitim Bakanlığı bünyesine devretmenin planlandığı bildirildi.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, sığınak ve barınakların düzenlenen hava harekatıyla imha edildiği bildirildi.

'Türkiye hala yatırım yapılabilir ülke konumundadır'

"Türkiye hala yatırım yapılabilir ülke konumundadır"

JCR Eurasia Başkanı Ökmen, "Moody's'in not indirim kararından sonra Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke konumunu kaybettiği şeklindeki değerlendirmeler doğru değildir. Türkiye hala yatırım yapılabilir ülke konumundadır." dedi.

Piyasalar günü nasıl kapattı?

Piyasalar günü nasıl kapattı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.030,71 puan azalışla 76.725,73 puandan kapandı.

Rekabet Kurumu'na 'Şifa Hastanesi' başvurusu

Rekabet Kurumu'na "Şifa Hastanesi" başvurusu

Rekabet Kurumuna Kadıköy Şifa Hastanesi hisselerinin tamamının Florence Nightingale tarafından devralınması için başvuru yapıldı.

İş adamlarından Moody's'e tepki

İş adamlarından Moody's'e tepki

Türk iş dünyası, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "Baa3"ten "Ba1"e düşürmesini "siyasi" ve "aceleci" olarak değerlendirdi.

Yeni Havalimanı kulesine büyük ödül

Yeni Havalimanı kulesine büyük ödül

İnşasına yakında başlanacak İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası'nın projesi Mimarlık ve Dizayn Müzesi -Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülünü kazandı. 370 proje arasından kazanılan ödülü İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akç

Ertem: Moody's kararı politik ve Türkiye'ye saldırıların devamıdır

Ertem: Moody's kararı politik ve Türkiye'ye saldırıların devamıdır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in not indirimine ilişkin, "Bu karar politiktir ve Türkiye'ye yönelik saldırıların devamıdır." dedi.

'Moody's kararının etkisinin sınırlı kalması bekleniyor'

"Moody's kararının etkisinin sınırlı kalması bekleniyor"

Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, Moody's'in not kararının piyasadaki etkisinin sınırlı kalmasının beklendiğini belirtti.

Altının gramı 1,5 ayın en yükseğinde

Altının gramı 1,5 ayın en yükseğinde

Altının gram fiyatı yüzde 129,2 lira ile son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Türk Telekom'un Üst Yöneticisi Paul Doany oldu

Türk Telekom'un Üst Yöneticisi Paul Doany oldu

Türk Telekom’un yeni Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany oldu.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 4,40 düşüşle 76.243,51 puandan başladı.

Paul Pierce emekli oluyor

Paul Pierce emekli oluyor

Paul Pierce'ın bu yıl kariyerinin son senesi olacak. Pierce, 15 yıl oynadığı Boston Celtics ile 2008'de kariyerindeki tek NBA şampiyonluğunu elde etti.

UEFA'dan gözlemci Oğuz Sarvan'a görev

UEFA'dan gözlemci Oğuz Sarvan'a görev

UEFA, hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak maçta görevlendirdi.

Kırmızı kart cinnet getirdi! Hakeme yumrukla saldırdı

Kırmızı kart cinnet getirdi! Hakeme yumrukla saldırdı

Güney Zimbabwe Bölge Futbol Ligi'nde bir maç esnasında kırmızı kart gören oyuncu, hakeme yumrukla saldırdı. Hakemin de karşılık vermesiyle kavga büyüdü.

'Çok mutsuzum, ayrılmak istiyorum'

''Çok mutsuzum, ayrılmak istiyorum''

Galatasaray Yönetimi ile görüşen ve "Mutsuzum" diyen tecrübeli oyuncu Hamit Altıntop takımdan ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de şok kaza! Ameliyata alındı...

Fenerbahçe'de şok kaza! Ameliyata alındı...

Fenerbahçe ile birlikte birçok takımın kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde ATV kazası yaşandı.

Beşiktaş'tan son dakika açıklaması! 'Oğuzhan...'

Beşiktaş'tan son dakika açıklaması! "Oğuzhan..."

Beşiktaş Kulübü Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı ile ilgili bilgilendirme mesajı geldi.

Özür diledi ama Riekerink gözünün yaşına bakmadı!

Özür diledi ama Riekerink gözünün yaşına bakmadı!

Galatasaray'da Beşiktaş deplasmanında 2-0 öne geçilmesine rağmen berabere kalınmasının sorumlusu bulundu.

Bu takımların formaları yasaklandı!

Bu takımların formaları yasaklandı!

Terörist grup DAEŞ, Irak'ın Al-Furat bölgesinde birçok futbol formasının giyilmesini yasakladı.

Ronaldo, kendisini oyundan alan Zidane'a küfür etti

Ronaldo, kendisini oyundan alan Zidane'a küfür etti

Las Palmas maçında Zidane'ın 72. dakikada oyundan çıkardığı Cristiano Ronaldo kulübeye geçtikten sonra hocasına "o..... çocuğu" dedi.

Anadolu Efes dijital bilete geçti

Anadolu Efes dijital bilete geçti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'in iç sahadaki maçlarına taraftarları, 2016-2017 sezonunda digital biletle girecek.

Boşandılar! Çünkü bedel ödemediler

Boşandılar! Çünkü bedel ödemediler

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma kararı alması yeniden “Büyük bir sevgi ve heyecanla başlayan ilişkiler neden günün birinde sona eriyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan mutlu evliliğin püf noktalarını anlattı.

'İç güzellik önemli' inanışı yalan oldu!

"İç güzellik önemli" inanışı yalan oldu!

Medikal estetik ürünleri üreten bir ilaç firmasının 8 bin kadınla yaptığı ‘Küresel Estetik Trendleri’ araştırmasına göre ‘Önemli olan iç güzellik’ inanışı sözden ibaret!

Bunu da gördük! Şoförü istediği yerde durmadı diye...

Bunu da gördük! Şoförü istediği yerde durmadı diye...

Kocaeli’de bir şahıs, yol çalışması nedeniyle güzergah dışına çıkmak zorunda kalan halk otobüsü sürücüsünü istediği yerde durmadığı için bıçakladı.

İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şehit Halisdemir'in portrelerini saçlarına kazıdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şehit Halisdemir'in portrelerini saçlarına kazıdılar

Tokat'ta kuaförler tribal saç dövmesi üzerine yaptıkları çalışma kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in portrelerini gönüllü vatandaşların saçlarına kazıdı.

Genç kız, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Genç kız, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde 4. Kattan düşerek ağır yaralanan 14 yaşındaki lise öğrencisi, 9 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü.

Lindsay Lohan İstanbul ziyaretinde mültecileri unutmadı

Lindsay Lohan İstanbul ziyaretinde mültecileri unutmadı

Ünlü Hollywood aktrisi Lindsay Lohan, İstanbul ziyaretinin bir kısmını Suriyeli mültecilere ayırdı.

Diyanet Takvimine 'yaz saati' ayarı: Namaz saatlerine 30 Ekim'den itibaren...

Diyanet Takvimine 'yaz saati' ayarı: Namaz saatlerine 30 Ekim'den itibaren...

Diyanet İşleri Başkanlığınca 81 il müftülüğüne gönderilen genelgeyle, kış saati uygulamasının kaldırılması nedeniyle Diyanet Takvimindeki namaz saatlerine 30 Ekim'den itibaren bir saat eklenerek ezanların okunması istendi.

Savaş oyununda 20 metrelik kuyuya düştü

Savaş oyununda 20 metrelik kuyuya düştü

Şile'de iki grup arasında gerçekleşen Airsoft oyunu sırasında Airsoft oyuncusu Kerem Yağız(41), 20 metrelik kuyuya düştü. Hafif yaralanan Yağız, itfaiye erleri tarafından yaklaşık 2 saatte kurtarıldı.

Yaylada mahsur kalan köylüler kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan köylüler kurtarıldı

Ardahan'ın Damal ilçesi Arapyurdu Köyü yaylasında kar yağışı sonrası mahsur kalan köylüler kurtarıldı.