63 y�ll�k Anadolu markas� �stanbul�a a��l�yor

Kayseri merkezli Ba�yaz�c� Grubu, T�rkiye�nin gelece�ine duydu�u g�venle yat�r�mlar�na devam ediyor. Son olarak Kayseri�nin ilk ya�am merkezi olan Mix Kayseri projesini ger�ekle�tiren Ba�yaz�c� Grubu �l�e�ini b�y�terek �stanbul�da in�aat sekt�r�nde 70 milyon liraya mal olan Ba�yap�t Dragos projesini hayata ge�irecek. �slami kurallara uygun olarak �retilen et �r�nleriyle Ba�yaz�c� Grubu, Anadolu�dan sonra �stanbul pazar�nda da yer almaya haz�rlan�yor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayseri’de g�da, tekstil, in�aat, turizm, enerji ve perakende gibi pek çok farkl� sektörde faaliyet gösteren 63 y�ll�k Ba�yaz�c� Grubu, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrar�na duydu�u inanç ve güvenden ald��� cesaretle yat�r�m hedeflerini büyüttü. Anadolu’da ekonomik, sosyal ve kültürel hayata yapt��� katk�lardan sonra ulusal bir marka olma yolunda emin ad�mlarla ilerleyen Ba�yaz�c� Grubu g�da ve in�aat sektörlerinde ba�ta �stanbul olmak üzere büyük �ehirlere de aç�l�yor.

Grup, bir yandan in�aat alan�nda 70 milyon TL’lik yat�r�mla hayata geçecek olan butik projesi Ba�yap�t Dragos’u in�a ederken bir yandan da g�da sektöründe helal et ürünleriyle Anadolu’dan sonra �stanbul pazar�nda da yer al�yor.

Küresel standartlarda ürün ve hizmet sunduklar�n� belirten Ba�yaz�c� Grubu Yönetim Kurulu Ba�kan Yard�mc�s� Mahmut Ba�yaz�c�o�lu “Anadolu’da ticaretin simge merkezlerinden biri olan ve i� dünyas�n�n nabz�n� tutan Kayseri’de yakla��k 60 senedir istihdam ve katma de�er sa�l�yoruz. �stanbul pazar�nda g�da ve in�aat sektöründe hayata geçirdi�imiz yeni yat�r�mlar ve sat�� kanallar� ile burada var olan i� hacmimizi büyüterek yola devam edece�iz.” dedi.

59 �ehirde 63 bayi hedefliyor

Anadolu’da, �pek Yolu’nun önemli kav�aklar�ndan say�lan Kayseri’nin öncü firmalardan biri olan Ba�yaz�c� Grubu, insana önem veren çal��ma prensibiyle istihdam sa�layarak Türkiye ekonomisine destek oluyor. Kayseri’de sa�lad��� katma de�eri tüm Anadolu’da ve bu y�l itibariyle �stanbul’a da sunacak olan Ba�yaz�c� Grubu, Ba�yaz�c� Et Ürünleri, Bamen, BYZ Outlet, Mix Kayseri, Almer Hotel, Ommer Hotel, Maba Ma�azac�l�k, Byz Solar markalar�yla ön plana ç�k�yor.

Ba�yaz�c� Et Ürünleri; past�rma, sucuk, kavurma, salam, füme dil, jambon ve sosiste modern tesislerinde, hijyenik ko�ullarda, �slami kurallara uygun olarak üretilen et ürünleriyle Anadolu’dan sonra �stanbul pazar�nda da yer almaya haz�rlan�yor.  Gerçekle�tirdi�i 8 milyon TL’lik yat�r�m�n ard�ndan 59 �ehirde 63 bayi ile hizmet vermeyi hedefliyor.

Ba�yaz�c� Grubu; bir yandan da Kayseri’de gerçekle�tirdi�i AVM, otel gibi projelerle kazand��� in�aat deneyimlerini �stanbul’da hayata geçirece�i nitelikli konut projeleri ile yat�r�mc�lara sunacak.

 

�stanbul’daki ilk konut projesini Maltepe’de ‘Ba�yap�t Dragos’ ad�yla hayata geçirecek olan Ba�yaz�c� Grubu, residence projesiyle çocuklu aileler için geni�, ferah daireler ve özenli sosyal donat� alanlar� sunacak.

Bamen, �SO 9001 ve 50001 Enerji belgelerinin sahibi oldu

Ba�yaz�c� Grubu’nun tekstil firmas� Bamen, uluslararas� standartlarda iplik üretimi ve boyama tesisleriyle, birçok dünya markas�na iplik temin ediyor.

Bamen, �SO 9001 Kalite Yönetimi belgesi ve 50001 Enerji Yönetimi belgesi ile tescillendi. Üretiminin %40’�n� 30’u a�k�n ülkeye ihraç eden, ham ve boyal� iplik üreten Bamen, dünyan�n önemli tekstil firmalar� aras�nda yer al�yor. Gurme lezzetleri, spor ve e�lence alanlar�yla dikkat çeken bir ya�am merkezi olan Mix Kayseri, Kayseri’nin en genç outleti bayra��n� elinde tutan BYZ Outlet ve dünya markalar�n� ula��labilir k�lan Maba Ma�azac�l�k, Ba�yaz�c� Grubu’nun perakende sektöründeki en büyük markalar�n�n ba��nda geliyor.

Ba�yaz�c� Grubu bünyesinde yer alan Kayseri’nin �lk yerel 5 y�ld�zl� oteli olan Ommer Hotel,  �ehrin en büyük ve en kullan��l� balo salonlar�, SPA’s�, hamam�, spor kompleksi gibi imkanlar� birarada sunuyor. Mü�terilerine dünya mutfa��ndan lezzetler tatma f�rsat� sunan Mons Argaeus restaurant� ile Ommer Hotel, Kayseri’nin en iddial� otellerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Çevreye olan duyarl�l���yla bilinen Ba�yaz�c� Grubu’nun, Byz Solar markas�yla da enerji alan�nda yat�r�mlar� bulunuyor. Ba�yaz�c�, montaj a�amas�ndaki 3 mw kurulu güce sahip GES projelerine ek olarak yenilenebilir enerji alan�nda da yat�r�mlar�n� hayata geçirmeye ba�lad�.

 

Bu yazya ilk siz yorum yapn.

Yorumlar

Yorumlarnz kendi zgr iradenizle yaynlamakta olup; bununla ilgili her trl dolayl ve dorudan sorumluluu tek banza stlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallar ve Kullanm Koullar'n kabul etmi saylrsnz.

  • Ltfen bireyler yaznz. Yorum alan bo braklamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonras yaynlanacaktr.
  • Mesajlarnz size hukiki sorumluluk dourur.
  • Bir hata olutu ltfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbakan Erdoan: Yardmc Doentlik nedir? Birilerini oyalamak iin yapmlar

Cumhurbakan Erdoan: Yardmc Doentlik nedir? Birilerini oyalamak iin yapmlar

obanlarn korkulu ryas

obanlarn korkulu ryas

2.6 milyon liraya tatil ky kurdu

2.6 milyon liraya tatil ky kurdu

Apple'n desteklemeyi brakt cihazlar

Apple'n desteklemeyi brakt cihazlar

En ok Okunanlar