• $ 5,7286
 • € 6,3775
 • 277.251
 • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kadrolu taşeron işçiler 2019 yılı itibariyle maaşlarına uygulanacak zam oranı ve ikramiye ödemeleri belli oldu.

 • 90
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
x

İkramiye: İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir. 2019 İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacağı ile ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÇOCUK YARDIMI: İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.

B-YEMEK YARDIMI: İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir. C-TAŞIT YARDIMI: Mevcut uygulamaya devam edilir.

D-YAKACAK YARDIMI: İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.

E-SORUMLULUK PRİMİ:

1) DİREKSİYON PRİMİ: Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.

2) BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.

3) SİLAH TAZMİNATI: Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir. Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÖĞRENİM YARDIMI: İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere; İlkokul için 100,00(yüz)TL. Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL. Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL. Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.

B-BAYRAM YARDIMI: İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir. Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:

A-EVLENME YARDIMI: İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.

B-DOĞUM YARDIMI: Mevzuat hükümleri uygulanır.

C-HASTALIK YARDIMI:

1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir. İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.

2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.

D-TABİİ AFET YARDIMI: İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.

E-ÖLÜM YARDIMI: İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.

Askerlik Yardımı: Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.

 

Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:

A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür. Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.

B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.

C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz. Gece Çalışması: Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir. Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi: Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir. İzinler:

A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Hizmet süresi;

1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,

15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilir.

B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.

C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:

İşçiye Eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün Evlenmesi hâlinde 5 gün Eş ve çocuğunun ölümünde 6 gün Ana, baba veya kardeşinin ölümünde 5 gün Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde 2 gün Tabii afetten zarar görmesi hâlinde 10 güne kadar Bildirim Önelleri: Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. İşçinin hizmet süresi 6 aydan az sürmüşse 3 hafta sonunda 6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse 5 hafta sonunda 1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse 7 hafta sonunda 3 yıldan fazla sürmüşse 9 hafta sonunda

Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:

İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır. Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir

Taşeron işçi olarak çalışan bireylerin kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelere baktığımızda kamu taşeron işçilerine yönelik bazı düzenlenen mevzuata daha çok rastlamaktayız. Taşeron olarak çalışmakta olan işçiler ile kıdem tazminatı konusunu ele almadan önce kıdem tazminatı şartları ve ilgili yasal düzenlemeye kısaca değinelim.

Kıdem Tazminatı Detayları

Günümüzün çalışma hayatını ele aldığımızda işçi, işveren ve devlet üçgeni ve de karşılıklı hak ve sorumlulukları düzenleyen temel hukuksal normun 4857 sayılı İş Kanunu olduğu görülmektedir. Lâkin işçinin kıdem tazminatı yasal düzenlemeleri 4857 sayılı İş Kanunundan önce yürürlülükte bulunan mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlülüğünü koruyan 14. Maddesi uyarınca tarafları bağlamaktadır.

İşçinin İşe Giriş Bildirim Sürelerinde Özellikli Durumlar Nelerdir hakkında bilgi almak isterseniz.  SGK Alacaklarının Dikkatine Son Gün  Makalesi Dikkatinizi Çekebilir.

1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesi uyarınca çalışan bireyleri belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu duruma göre;

    Aynı işverene bağlı olarak işçinin çalışma süresinin en az 1 yıl olması gerekmektedir.
    İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve de ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle.
    İş yerinde çalışmakta olan işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve de ahlak kurallarına aykırılık ya da iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle.
    Çalışmakta olan işçinin askerlik görevi nedeni ile,
    İşçinin emeklilik hakkının elde edilmesi ya da bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
    İş yerinde çalışmakta olan kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibari ile 1 yıl içerisinde başvurması şartı ile,

İş yerinde çalışmakta olan işçinin ölümü nedeni ile, iş sözleşmesinin feshi durumlarında çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Taşeron olarak çalışmakta olan işçi kıdem hakkını yine 4857 sayılı İş Kanunu 112. Maddesini irdelememiz gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu 112. Maddesi uyarınca kanuna ya da kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve de kuruluşların haklarında bu kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat ya da sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı olarak sayılmaktadır.

Taşeron işçi olarak çalışmakta olan işçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı, yıllık izinlerin hesaplanmasına benzer bir hukuki sürece tabi tutulmuştur. Taşeron işçilerinin kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren kamu kurumlarına verilmiştir. Farklı teşeronda geçen kıdem süreleri ise çalışan işçinin kamu kurumu bünyesinde gerçekleşmesi durumunda, kıdem tazminatının ödenmesinin muhatabı kamu kurumu olmaktadır.

İşte 4B'li personelin kafasındaki soruların cevapları:

657 sayılı Kanunun "İstihdam şekilleri" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının B) bendinde, "…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…" hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında uygulanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 1 inci maddesinde, "... Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez...."

hükmü, Ek 6 ncı maddesinde ise, "...Personel? kendi isteği ile bir ay önceden haber vermekkoşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir..." hükmü yer almaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla, sözleşmeli personelin anılan esaslarda belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceği kuralı benimsenmiş olup? bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşme süresinin tamamlanmasını müteakip kendi isteğinizle sözleşmenin yenilenmemesi durumunda ise bir yıllık bekleme süresine tabii olunmayacağı değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

 • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
 • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
 • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
 • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör soruşturmasında tutuklanmıştı! HDP'li Mızraklı hakkında çarpıcı iddia

Terör soruşturmasında tutuklanmıştı! HDP'li Mızraklı hakkında çarpıcı iddia

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Bakan Soylu açıkladı: Örgütte büyük çözülme

Bakan Soylu açıkladı: Örgütte büyük çözülme

Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Filistin' çağrısı

Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Filistin' çağrısı

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

'Eşim kayıp' diye televizyon programına bile çıkmıştı! Vahşeti itiraf etti

'Eşim kayıp' diye televizyon programına bile çıkmıştı! Vahşeti itiraf etti
 
Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor...

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor...

782 yıldır ayakta! İhtişamıyla büyülüyor

782 yıldır ayakta! İhtişamıyla büyülüyor

Resulayn'da tespit edilmişti, tek tek kapatılıyor

Resulayn'da tespit edilmişti, tek tek kapatılıyor