04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu

İş kanunu geçici madde 10 nedir? 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi

Corona virüsü nedeniyle, istihdamı koruma amacıyla ödenen kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatılması ile birlikte, vatandaşların İş kanunu geçici madde 10 açılımı kapsamındaki araştırmaları hız kazandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi nedir? İş kanunu geçici madde 10 açılımı haberimizde yer alıyor.

28 Ekim 2020 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:37

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10'uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin İki Ay Uzatılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşten çıkarılma yasağı ile ilgili olan bu maddenin açılımı işverenler ve çalışanlar tarafından merak edildi. Peki 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi nedir? İşte İş kanunu geçici madde 10 açılımı

İŞ KANUNU GEÇİCİ MADDE 10 NEDİR?

4857 SAYILI KANUN GEÇİCİ 10'UNCU MADDESİ – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.(1)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.(1)”

(1) 23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, birinci fıkraya “haller ve benzeri sebepler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrada yer alan “altı aya” ibaresi “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.