06 Temmuz 2020 Pazartesi / 15 Zilkade 1441
Gece modu

SSK, SGK, Bağkur malulen emekli nasıl olunur? Malulen emeklilik şartları nelerdir? Kimler malul sayılır?

SGK uygulamasında, çalışma hayatında pozitif ayrımcılığa tabi tutulan engellilere, sağlık durumunun çalışmaya uygun olmaması halinde sigortalıların uğrayacağı gelir kayıplarının telafisi amacıyla malulen emeklilik hakkı veriliyor. Bu haktan faydalanmak isteyen vatandaşlar Malulen emeklilik şartları nelerdir? SSK, SGK, Bağkur malulen emekli nasıl olunur? Kimler malul sayılır? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Çalışma sırasında iş kazası, meslek hastalığı ya da hastalık nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybedenler malulen emekli olup emekli aylığı almaya hak kazanırlar. Aylık bağlanabilmesi için de sigortalının en az 10 yıl çalışmış olması, toplam 1800 gün prim ödemesi gerekiyor. Malulen emekliliğe dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

18 Eylül 2019 Çarşamba  09:03 - Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:03
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağlık durumu çalışmasına engel olan sigortalı kişiler için tanıdığı malul aylığı, çalışırken çalışma gücünü kaybeden ve maddi gelir elde edemeyenlerin geçimlerini sağlamaları için veriliyor. Malulen emeklilik şartları nelerdir? SSK, SGK, Bağkur malulen emekli nasıl olunur? Kimler malul sayılır? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sigortalı veya sigortalının işvereni, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Malulen emeklilik hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Malulen emeklilik şartlarını Star Gazetesi köşe yazarlarından Resul Kurt kaleme aldı. Resul Kurt'un yazısı şöyle; 
SGK uygulamasında, çalışma hayatında pozitif ayrımcılığa tabi tutulan engellilere, sağlık durumunun çalışmaya uygun olmaması halinde sigortalıların uğrayacağı gelir kayıplarının telafisi amacıyla malulen emeklilik hakkı da verilmektedir.
 
Sigortalı olduğu dönemde malul olmamakla birlikte sigortalı olduktan sonra çeşitli nedenlerle meslekte kazanma/çalışma güçlerini kaybetmeleri halinde gerekli prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamaları halinde malulen emekli olabileceklerdir.
 
Malulen emeklilikte gerekli şartların sağlanması yanında, ayrıca talepte gereklidir. SGK resen malulen emekliliğe sevk etmemektedir.
 
En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün prim ödeyen sigortalılar hastalıkları nedeni ile çalışamadıkları ve bunun tespit edilmesi isteğine dair talep bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne yapılır. Sigortalı bunun üzerine maluliyete esas rapor düzenlenmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilmiş hastanelerden birine sevk edilir.
 

 
Sigortalı olarak ilk defa işe başladığında sağlıklı olan bireyin, çalışma yaşamı içerisinde (iş yeri koşullarına bağlı olmaksızın) herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybetmesi, belirli prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresine sahip olması halinde malül sayılmakta olup buna ilişkin değerlendirmeler ‘Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.
 
Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan birey engelli olarak tanımlanmakta olup değerlendirmeleri ‘Engellilik Ölçütü Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe’ göre yapılmaktadır.
 
Temin edilen sağlık kurulu raporu ile birlikte hazırlanan maluliyet dosyası SGK İl/Merkez Müdürlüğünce Bağlı oldukları Kurum Sağlık Kurullarına gönderilmektedir.
 
Kurum Sağlık Kurulunca Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği eki hastalık listesindeki kriterler doğrultusunda dosya ve içeriği rapor ve tıbbi belgeler incelenerek Çalışma gücünüzün en az yüzde 60’ını kaybedilip kaybedilmediği (malül sayılıp sayılmama) kararı verilmektedir.       

 
SAĞLIK KURULU RAPORU
Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nde yetkilendirilmiş hastanelerin sağlık kurulu raporlarında oran belirtilmemesi belirtilse dahi dikkate alınmayacağı, düzenlenen raporun oran değil durum belirtir rapor olduğu hususu açıkça belirtilmiştir. Sağlık kurulu raporundaki oranlar maluliyete esas çalışma gücü kaybı oranı olmayıp engellilik oranlarıdır. Maluliyete esas olan çalışma gücünün yüzde 60 ve üzerinde kaybedilip kaybedilmediğinin tespit yetkisi ise SGK’nın Sağlık Kurulları’na aittir.
 
SGK SAĞLIK KURULU KARARINA İTİRAZ
Kurum Sağlık Kurulu kararına karşı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na itirazda bulunulabilir. İtiraz bir dilekçe ile bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezine yapılır. İtiraza ilişkin değerlendirme Ankara da Yüksek Sağlık Kurulu tarafından yapılır. Yüksek Sağlık Kurulu maluliyetin kabulüne karar verebildiği gibi red ya da ara karar vermesi de mümkündür.
 
SSK, SGK, BAĞKUR MALULEN EMEKLİ NASIL OLUNUR? 
Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;
 
 - En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın  1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
 
 - Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,
 
- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması
 
-   Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.
 
 
 
KİMLER MALUL SAYILIR?
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını,
 
Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü,
 
kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.
 
MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
 
 Hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b’li) sigortalılar için;
 
-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
 
-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi  (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)
 
 
Kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalılar için;
 
-Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru,
 
- Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı
 
- Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu

 
MALULLÜK AYLIĞI HANGİ HALLERDE KESİLİR?
 
 Malullük aylığı,
 
- Sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,
 
- Kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması, hallerinde kesilir.
 
Kontrol muayenesi; sigortalının veya  hak sahiplerinin malullük, engellilik ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının tespiti amacıyla Kurumca muayeneye tabi tutulmasıdır.
 
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?
 
– Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)
 
– Epilepsi
 
– Demans
 
– Beyin tümörleri
 
– Parkinson sendromu
 
– Serebral palsi
 
– Multiple Skleroz (MS)
 
– Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
 
– Şizofreni
 
– Bipolar bozukluk
 
– Görme azlığı
 
– Retina kanamaları
 
– Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

 
– Anemi
 
– Kol, bacak gibi organ kaybı
 
– Behçet hastalığı
 
– Gastrointestinal kanamalar
 
– Karaciğer sirozu
 
– Karaciğer nakli
 
– Kalp yetmezliği
 
– Kalp kapak hastalıkları
 
– Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
 
– Solunum sistemi hastalıkları
 
– Kalp nakli
 
– Böbrek nakli
 
– Akciğer nakli
 
– Tüberküloz
 
– AIDS