30 Kasım 2021 Salı / 25 RebiülEvvel 1443

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ''Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği'' yayımladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 'Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği' Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA9 Haziran 2021 Çarşamba 14:36 - Güncelleme: 9 Haziran 2021 Çarşamba 14:40

Tebliğ ile 2017'de yayımlanan "Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği" kapsamında yeşil sertifika uzmanı, sertifika değerlendirme uzmanı, sertifika komisyonu ve değerlendirme kuruluşunun nitelikleri, eğitim ile ilgili hususlar, yeşil bina ile yerleşmelerin değerlendirmesine ilişkin şartları kapsayan değerlendirme kılavuzları ve denetlemelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğe göre sürdürülebilir binalar ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, STK'ler eğitici kuruluş olarak faaliyet gösterebilecek.

Eğitici kuruluşlar, başvuruda bulunanlara verilecek yeşil sertifika eğitimi sonundaki sınavda 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alarak başarılı olanları, "ulusal yeşil sertifika bilgi sistemi" olan YeS-TR'de uzman olarak tanımlayacak ve bunu Bakanlığa bildirecek.

- DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI

Bakanlıkça yetkilendirilen kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sürdürülebilir binalar ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren STK'ler ve değerlendirme kuruluşları, bina veya yerleşmeyi değerlendirebilecek nitelik ve sayıda yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarını bünyesinde bulundurmak ve yetkilendirme ücretini Bakanlık Döner Sermaye İşletme Hesabı'na yatırmak şartıyla değerlendirme kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

Değerlendirme kuruluşlarının yetki belgelerinin geçerlilik süresi 10 yıl olacak. Bu sürenin bitiminde yeniden başvuru işlemleri gerçekleştirilecek.

Değerlendirme kuruluşunun idarecileri ve yeşil sertifika uzmanlarının, değerlendirme hizmeti sunacağı binanın veya yerleşmenin sahibi ya da temsilcisi ile herhangi bir bağı olamayacak.

Değerlendirme kuruluşunun idarecileri ve personeli; belgelendirmeye konu binayı veya yerleşmeyi tasarlayan, inşa eden, mülkiyetine alan, binanın işletmesini gerçekleştiren kişiler veya bu kişilerin yetkili temsilcisi olamayacak.

- YEŞİL SERTİFİKA UZMANLARI

Değerlendirme kılavuzlarında belirtilen mesleklere sahip kişiler yeşil sertifika uzmanı eğitimine katılabilecek. Alınan yetkinin geçerlilik süresi 10 yıl olacak. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girilerek 100 üzerinden en az 70 puan alınması halinde yeşil sertifika uzmanlığı yenilenecek.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan ve değerlendirme kılavuzlarında belirtilen yeşil sertifika uzmanı mesleklerini haiz personelden, yeşil sertifika ile ilgili faaliyetler kapsamında en az 3 yıl görev yapmış olanlar ile bu birimlerde şube müdürü ve üzeri görevlerde en az 2 yıl çalışmış olanlar yeşil sertifika uzmanı olmaya hak kazanacak.

Uluslararası kabul görmüş benzer yeşil sertifika programlarından belge sahibi olanlar ile yeşil sertifika değerlendirme kılavuzları kapsamındaki ana kategorilerden yapı malzemesi ve yaşam döngüsü, enerji kullanımı ve verimliliği, su ve atık yönetimi kategorilerinde yer alan konular ile ilgili teknik birimlerde en az 4 yıl çalışmış olanlar da yeşil sertifika uzmanı olabilecek.

Tebliğin ekinde "yeşil bina değerlendirme kılavuzu" ve "yeşil yerleşme değerlendirme kılavuzu" da yayımlandı.