15 Mayıs 2021 Cumartesi / 3 Sevval 1442
Gece modu

Lozan Antlaşması'nda yeraltı kaynakları maddesi var mı? Lozan Antlaşması maddeleri

Türkiye, Tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Cuma günü Başkan Erdoğan tarafından açıklanan doğal gaz bulunması sonrası Lozan Antlaşması yeraltı kaynakları maddeleri yeniden gündeme geldi. Lozan Antlaşmasında geçen yeraltı kaynakları maddesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki LLozan Antlaşması'nda yeraltı kaynakları maddesi var mı? İşte Lozan Antlaşması maddeleri...

25 Ağustos 2020 Salı 09:33 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 09:33

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de arasında olduğu Lozan Antlaşması'nın yeraltı kaynakları maddeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıklamasının ardından Lozan Antlaşması 7. maddesi yeniden gündeme geldi. Peki Lozan Antlaşması'nda yeraltı kaynakları maddesi var mı? İşte merak edilen Lozan Antlaşması maddeleri...

LOZAN ANTLAŞMASI 7. MADDE NEDİR?

Lozan Antlaşması 7. madde devletlerin sınır çizimi ile ilgili alınan kararların yer aldığı maddedir.

İşte TBMM'nin sitesinde yer alan metne göre çok merak edilen Lozan Antlaşması 7. madde

7. madde — İlgili Devletler Sınır Çizim Komisyonuna görevi için gerekli her türlü belgeleri, özellikle bugünkü ve eski sınırın çizilmesine ilişkin tutanakların onaylı örneklerini, eldeki büyük ölçekli tüm haritaları, uzaklıklara ilişkin bilgileri, düzenlenip yayınlanmamış uzaklık haritalarını ve sınır boyundaki ırmakların yatak değiştirmesi konusundaki bilgileri vermeyi yükümlenirler.

Türk makamlarının elinde bulunan haritalar, uzaklığa ilişkin bilgiler ve hatta yayınlanmamış haritalar, işbu Andlaşma yürürlüğe konulur konulmaz, en kısa süre içinde Komisyon Başkanına İstanbul'da verilecektir.

Bundan başka, ilgili Devletler Komisyona tüm belgelerin, özellikle plânlar ve kadastroların, tapu defterlerinin verilmesi ve anılan Komisyonun, isteği üzerine, mal ve topraklara ve ekonomik durumlara ilişkin tüm bilgilerin ve yararlı başkaca bilgilerin sunulması için, yerel makamlara yönerge vermeği yükümlenirler.

LOZAN ANTLAŞMASI YERALTI KAYNAKLARI MADDELERİ

Lozan Antlaşmasında yeraltı kaynakları ile ilgili açık bir madde bulunmuyor. Avrupa’da en çok Sondaj çalışması yapan ülke Türkiye’dir. TPAO dışında Türkiye’de sondaj çalışması yapan yabancı şirketlerde mevcuttur. Bu bilgilere göre Türkiye’nin ham petrol ve doğal gaz arama, saptama ve çıkarma konusunda herhangi bir engelle karşılaşılmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Lozan Anlaşmasında, ekinde veya gizli maddelerinde yer altı kaynaklarına Türkiye’nin ulaşmasında herhangi engelleyici bir unsur yoktur.

Sondaj çalışmalarımıza muhalefet ve uluslararası alanda aleyhimizde kamuoyu oluşturmaya çalışan Yunanistan'ın tavrı Lozan antlaşmasını yeniden gündeme getirdi. Peki Lozan anlaşmasında ne vardı? İşte özellikle adalar ve Akdeniz-Ege açıklarına ilişkin TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan Lozan tutanaklarındaki maddeler;

Tahdit hududa ait katî zabıtnameler ve merbutu haritalarla vesaik üç nüshai asliye olanak tanzim olunacaklardır. Bunlardan ikisi hem hudut devletler hükümetlerine tevdi edilecek ve üçüncü nüshası da işbu Muahedeye vazı imza eyleyen Devletlere birer sureti musaddakasını tevdi edecek Fransa cumhuriyeti hükümetine irsal kılınacaktır.

Madde — 12.

İmroz ve Bozca adalariyle Tavşan adalarından gayri Şarki bahrisefit adaları ve bilhassa Limini, Semendirek Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adaları üzerinde Yunan hâkimiyetine dair 17 - 30 mayıs 1913 tarihli Londra Muahedenamesinin beşinci ve 1 - 14 teşrinisani 1913 tarihli Atina Muahedenamesinin on beşinci maddeleri ahkâmına tebe-tn 13 şubat 1914 tarihli Londra konferansında ittihaz edilip 13 şubat 1914 tarihinde Yunan hüküm îtine tebliğ edilen karar, işbu Muahedenamenin İtalyanm hâkimiyeti altına vazedilen ve 15 nci maddede mezkûr olan adalara müteallik ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle, teyit edilmiştir. Asya sahilinden üç milden dun mesafede kâin adalar,

işbu Muahede de hilâfına sarahat bulunmadıkça, Türkiye hâkimiyeti altında kalacaklardır.

Madde — 13.

Sulhun muhafazasını temin zımnında Yunan hükümeti Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarında atideki tedabire riayet etmeği taahhüt eyler:

Evvelâ - Mezkûr adalarda hiç bir Üssübahri, hiç bir istihkâm tesis ve inşa edılmiyecektir.

Saniyen - Yunan askerî tayyarelerinin ve sair merakibi havaiyesinin Anadolu sahili arazisi üzerinde teyran etmesi menedilecektir.

Mukabeleten Türkiye Hükümeti dahi askerî tayyarelerinin vesair merakibi havaiyesinin mezkûr adalar üzerinde teyranmı menedecektir.

Salisen - Mezkûr adalarda Yunan kuvayi askeriyesi, tahtı silâha alınıp mahallinde talim ve terbiye edilebilecek olan esnan erbabının miktarı mutadına ve bütün Yunan arazisinde mevcut bulunan jandarma ve polis miktarı ile mütenasip olacak jandarma ve polis miktarına münhasır kalacaktır.

Madde — 14.

Türkiye hâkimiyeti atında kalan imroz ve Bozca adaları idarei mahalliye ile eşhas ve emvalin himayesi hususunda gayri müslim ahalii mahalliyeye her dürlü teminatı bahşeden anasırı mahalliyeden mürekkep bir teşkilâtı mahsusai ıdariyeye nail olacaktır. Salifüzzikir adalarda emniyet ve asayiş balâda mezkûr idarei mahalliye marifetiyle ahaliyi mahalliye meyanından alman ve idarei mahalliyenin emri tahtında bulunan bir heyeti zabıta vasıtasiyle temin edilecektir.

Rum ve Türk ahalinin mübadelesine dair Yunanistan ile Türkiye arasında akdedilmiş veya akdedilecek ahkâm İmroz ve Bozca adaları ahalisine kabili tatbik olmıyacaktır.

Madde — 15.

Türkiye zirde tadat olunan adalar üzerindeki bilcümle hukuk ve nıüstenidatmdan italya lehine feragat eder.

Elyevm îtalyanın tahtı işgalinde bulunan Asfampalya (Astropalia), Rodos (Rhodes), Kalki (Carki), Skarpanto, Kazos (Casso), Piskopis (Tiles), Misiros (Misyros), Kalimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Sombeki (Symi) ve îstanköy (Kos) adalariyle bunların tevabiinde olan adacıklar ve Meyis (Castellorizo) adası (2 numaralı haritaya müracaat).

f Madde — 16.

Türkiye işbu Muahedede musarrah hudutlar haricinde kâin bilcümle _ arazi üzerinde ve bu araziye müteallik ve kezalik işbu Muahede ile üzerlerinde kendi hakkı hâkimiyeti tanınmış olan adalardan gayri cezireler üzerinde - ki, bu arazi ve cezirelerin mukadderatı alâkadarlar tarafından tâyin edilmiş veya edilecektir - her ne mahiyette olursa olsun haiz olduğu bilcümle hukuk ve nıüstenidatmdan feıağat ettiğini beyan eyler.

îşbıı maddenin ahkâmı mücaverat münasebetiyle Türkiye ile hemhudut memleketler arasında takarrür etmiş veya edecek olan ahkâmı lıususiyeyi ihlâl etmez.

LOZAN ANTLAŞMASI'NIN TÜM MADDELERİ İÇİN TIKLAYINIZ