06 Aralık 2020 Pazar / 20 RebiülAhir 1442
Gece modu

Teşrik tekbiri kazası nasıl olur? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır?

Müslümanlar Kurban Bayramının sevincini ve mutluluğunu yaşıyor. Milyonlarca Müslüman, arefe günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra bitecek olan teşrik tekbirlerini getiriyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte namazlardan sonra Teşrik tekbirini unutan Müslümanlar, konu hakkında araştırma yapıyorlar. Peki Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır? Teşrik tekbiri kazası nasıl olur? İşte detaylar...

31 Temmuz 2020 Cuma 11:28 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 11:28

Kurban Bayramında birçok Müslüman vatandaş namaz kıldıktan sonra teşrik tekbiri getiriyor. Kurbanda Bayram namazının ve farz namazların ardından söylenen teşrik tekbiri, Müslümanlar için vaciptir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla okunan teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp bayramın dördüncü günü sona ermektedir. Namaz sonrasında Teşrik Tekbirlerini unutan vatandaşlar, Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır? Teşrik tekbiri kazası nasıl olur? sorularına yanıt arıyor. İşte konu ile ilgili detaylar...

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE OLUR?

Teşrik tekbiri getirmeyi unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez.

TEŞRİK TEKBİRİ KAZASI NASIL OLUR?

Şâyet herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, teşrik günlerinde Yani Kurban bayramının 4.günü ikindi namazı dahil kilinacak bir namazın farzının peşinden kâzâ edilmesi îcâbeder.

Hz. Peygamberin, bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın son günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbirleri, Arefe günü sabah namazıyla başlayan ve Kurban bayramının 4 gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Bayramda teşrik tekbiri başlangıç ve bitişi, Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının dördüncü günü sona ermektedir.

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim’e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa “Allāhüekber” denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

Teşrik tekbiri kaç kere getirilir? Bayramda namazlardan sonra teşrik tekbiri kaç kere söylenir?

Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).

Kurban bayramı tebriği resimli mesajlar 2020