28 Mayıs 2022 Cumartesi / 27 Sevval 1443

Cuma Suresi Kuran'ın kaçıncı sayfasındadır? Cuma suresi kaç ayetten oluşur?

Cuma Suresi, her hafta cuma vaktinde okunması faziletli olan ayetlerden oluşmaktadır. Cuma gününün gecesi ayrı vakti ayrı faziletlidir. Cuma günü özellikle sela ile ezan arasındaki vakit çok kıymetlidir. Cuma suresinin son 3 ayetinde cuma namazının önemi bildirilmiştir. Cuma suresini okumak, Cuma günü yapılması tavsiye edilen ibadetler arasında yer almaktadır. Peki Cuma Suresi Kuran'ın kaçıncı Sayfasındadır? Cuma suresi kaç ayetten oluşur? İşte Cuma namazı ile ilgili hükümlerin yer aldığı Cuma suresine dair merak edilenler...

5 Şubat 2021 Cuma 10:34 - Güncelleme:

Cuma Suresi Kuran'ın kaçıncı sayfasındadır? sorusu, bu mübarek günün kıymetini anlamak açısından okunmak isteniyor. Müslümanlar için bayram niteliğinde olan bu özel günde, Cuma Suresinin özellikle son 3 ayeti okunmalıdır. Cuma suresi 9, 10 ve 11. ayetlerinde 'Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın' buyrulmuştur. Peki Cuma suresi kaç ayetten oluşur? İşte Cuma suresi son 3 ayetinin anlamı ve Cuma suresi 9 10 11 ayetlerinin okunuşu ve meali...

Cuma günü, yapılan ibadetler açısından çok değerli bir gündür. Müslümanlar, bu özel günde fazileti ve derecesi yüksek olan dualara yönelip, Allah'a ibadet etmelidir. Kuran-ı Kerimde geçen Cuma suresinin Arapça ve Türkçe okunuşunu sizlere derledik. İşte Cuma suresinin Kuran'ı Kerimdeki ayetleri Arapça, Türkçe okunuşu ve meali.

CUMA SURESİ KAÇ AYETTEN OLUŞUR?

Cuma suresi 11 ayetten oluşur. Medine döneminde nail olan Cuma Suresi, adını 9. ayette geçen “el-Cumu'a” kelimesinden almıştır.

Cuma Suresinin 9., 10. ve 11. ayetlerinde cuma gününün önemine dair kelamlar bulunmaktadır.

Cuma Suresinde başlıca, Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilişi ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler yer almaktadır. Yüce Allah, cuma suresi 9 10 11. ayetlerinde 'Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın' buyurmuştur.

CUMA SURESİ KURAN'IN KAÇINCI SAYFASINDADIR?

Cuma Suresi, Kuran-ı Kerim'in 28. cüzündeki 552. sayfasında yer almaktadır. Cuma Suresini Cuma vaktinde okumak çok sevaptır.

Cuma Suresinde başlıca, Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilişi, Yahudilerin Allah’ın dininden yan çizmeleri ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir.

CUMA SURESİNİN ÖNEMİ

Cuma Suresiyle ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) Cuma Suresini okuyan kişinin Müslüman şehirlerden birinde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısı kadar sevap kazanacağını rivayet etmiştir. Yine alimlerin rivayetlerine göre kısmeti kapanan kişilerin Cuma Suresini 3-5 veya 7 defa okuması tavsiye edilir. Cuma Suresi gibi diğer surelerinde gün içinde okunması Allah kelamını anmak bakımından çok kıymetli olduğu için her günü Kuran-ı Kerim okuyarak geçirmek çok sevaptır.

CUMA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1. Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm(hakîmi).

2. Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).

3. Ve âharîne minhum lemmâ yelhakû bi him, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

4. Zâlike fadlullâhi yu’tîhi men yeşâu, vallâhu zûl fadlil azîm(azîmi).

5.Meselullezîne hummilût tevrâte summe lem yahmilûhâ ke meselil hımâri yahmilu esfârâ(esfâren), bi’se meselul kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh(âyâtillâhi), vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).

6. Kul yâ eyyuhâllezîne hâdû in zeamtum ennekum evliyâu lillâhi min dûnin nâsi fe temennevûl mevte in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

7. Ve lâ yetemennevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, vallâhu alîmun biz zâlimîn(zâlimîne).

8. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum summe turaddûne ilâ âlimil gaybi veş şehâdeti fe yunebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

9. Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

10. Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne).

11. Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn(râzıkîne).

Cuma Suresinin anlamı ve meali aşağıdaki gibidir.

CUMA SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla...

1. Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder.

2. Çünkü ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara Kitab'ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.

3. (Peygamberi) müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O, azîzdir, hakîmdir.

4. Bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

5. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

6. De ki: Ey yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız, kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü temenni edin (bakalım)!

7. Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah, zalimleri çok iyi bilir.

8. De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

11. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.