25 Ekim 2020 Pazar / 8 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Ahmet Metin AYSOY
aaysoy@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Cep telefonuyla meşgul olmak fesih sebebi mi?

23 Mayıs 2017 Salı

İnternet erişimi, sosyal medya paylaşımı ve iletişim gibi çok amaçlı kullanılma özelliği nedeniyle her ortamda cep telefonuyla meşgul olma alışkanlığımız malum…

Ancak bu alışkanlığımızı işyerinde de sürdürmek, bazı istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Özellikle cep telefonuyla meşgul olmak, iş güvenliğini tehdit ediyorsa.. Çünkü, bu durumda tazminatsız işten çıkarılma riski var. Nasıl mı? Yargıtay’a göre şöyle;

‘’İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi'nin II. fıkrasının ı bendinin birinci cümlesi gereğince işverene haklı fesih hakkı verir. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca, İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, aynı kanunun 19. Maddesi uyarınca da işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

Somut uyuşmazlıkta, davacıya 27.03.2014 tarihinde cep telefonuyla uğraşmaması gerektiği konusunda bildirim yapıldığı, ancak davacının bu bildirime rağmen yine de telefonla uğraştığı tekrar hatırlatmada bulunulduğu ancak davacının bu hatırlatmaya rağmen telefonla uğraşmaya devam ettiği konusunda bir tutanak bulunmadığından davranışının 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/II-h maddesine girmeyeceği açıktır. Davacıya verilen eğitimlerde üretim alanında cep telefonu bulundurulmaması gerektiği bildirilmiş olup davacının buna aykırı ilk davranışı üzerine doğrudan fesih yapılması ölçülü kabul edilemez. Ancak bunun kabul edilebilmesi için davacının davranışının iş güvenliğini tehlikeye düşürmemesi gerekir. Eğer davacının davranışıyla işin güvenliği tehlikeye düşüyorsa yapılan feshin haklı nedene dayandığı kabul edilmelidir.

Bu nedenlerle davacının makine başında sandalyeye otururken cep telefonuyla meşgul olmasının iş güvenliğini tehlikeye düşürüp düşürmediği konusunda makine mühendisi ve iş güvenliği alanında uzman bilirkişi eşliğinde iş yerinde keşif yapılmak suretiyle ortaya çıkarılıp iş güvenliği tehlikeye düşmekteyse feshin haklı nedene dayandığının kabulü; iş güvenliği tehlikeye düşmüyorsa davacıya ilk davranışı üzerine bir uyarı veya başka bir disiplin yaptırımı uygulanmadan doğrudan feshin yapılmasının ölçülü olmayacağından feshin geçerli nedene dayanmadığının kabulü gerekir. Eksik araştırmayla yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir. (Y9HD.23.12.2015 gün, 2015/24759 E. 2015/36525K.)‘’

Sözün özü, işyerinde cep telefonuyla meşguliyetiniz iş güvenliğini tehlikeye düşürürse, haklı nedenle tazminatsız işten çıkarılmanıza yol açabilir.