01 Mart 2021 Pazartesi / 17 Recep 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası
Dinle

Mali müşavirlere mücbir sebep ertelemesi!

16 Şubat 2021 Salı

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin birçok kamusal yükümlülüğü yerine getirdiğini ve adeta kamuya ücretsiz çalıştığını söylesek yanlış olmaz. Ancak son aylarda özellikle Covid-19 hastalığı nedeniyle karantinaya alınma veya yatarak tedavi görme sebebiyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin "SGK Bildirimleri" kısmının Kuruma yasal süresi içinde verilememesi nedeniyle mağduriyetler yaşanması üzerine SGK 11/02/2021 tarihli 2021/03 sayılı genelge ile kolaylık sağlanmıştır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin "SGK Bildirimleri" kısmı ile yapılan bildirim sonucu sigortalıların genel sağlık sigortasından faydalanma, emekliliğe hak kazanma, gelir, aylık, ödenek alma gibi temel haklar sağlandığından, vergi uygulamalarında olduğu gibi mücbir sebep döneminde bildirimlerin uzun süreli ertelenmesi durumunda sigortalılar bakımından bu hakların elde edilememesi nedeniyle hak kayıpları ve mağduriyetlerin oluşacağı SGK tarafından göz önünde tutulmaktadır. Meslek mensuplarının;

- Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi,

- Diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi,

- Tutukluluk veya gözaltına alınması,

Halinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi kısmının ertelenmesi halinde, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin "SGK Bildirimleri" kısmının ertelenebilmesine imkan tanınmıştır. Erteleme kapsamına girebilmek için;

- Meslek mensubunun maruz kaldığı mücbir sebep halleri nedeniyle Vergi Usul Kanununa uyarınca muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi kısmının ertelendiğinin belgelenmesi,

- Meslek mensubunun Covid-19 kapsamında ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alındığının veya yatarak tedavi gördüğünün ya da diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi gördüğünün ispatlanması, tutukluluk, gözaltına alınma nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olmasına sebep olan durumun belgelenmesi,

- Meslek mensubu ile işveren arasında imzalanmış olan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin ibraz edilmesi,

Gerekmektedir.

Buna göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun, beyannamenin verilmesine ilişkin kanuni sürenin son gününde yukarıda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkansız olduğu durumlarda mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin "SGK Bildirimleri" kısmının verilme süresini takip eden 15 inci günün sonuna kadar yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğünün de beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna kadar ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinde işverenler yönünden mücbir sebep hallerinin belirlenmesinde ticari ve ekonomik kayıp durumu gözetilmekte olup, meslek mensuplarınca bu genelgede belirlenen mücbir sebep halleri sadece beyannamenin verilmesine engel olan durumlar ile sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla meslek mensubunun tutuklanması veya hastalanması durumunda 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinde yer alan erteleme dikkate alınmayacaktır. Mücbir sebep hali sadece meslek mensubunun maruz kaldığı mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken beyannameler için geçerlidir.

Ayrıca muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin "SGK Bildirimleri" kısmının verilmesine ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7 nci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve tahakkuk edecek sigorta primlerinin de aynı 7 gün içinde ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Belirtilen şartların bulunması, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin "SGK Bildirimleri" kısmının mücbir sebebin olduğu ayda verilmesi gereken beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna kadar (vefat halinde 7 nci günün sonuna kadar) verilmiş olması kaydıyla SGK bildirimlerinin vaktinde yapıldığı kabul edilecektir.

Tahakkuk eden primlerin de aynı sürede ödenmiş olması halinde, bildirim ve ödeme yükümlülüklerinin yerinde getirildiği kabul edilecektir.