26 Ekim 2020 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

SGK’da yapılandırma

30 Temmuz 2016 Cumartesi

Vergi ve SGK prim affı ve yapılandırması ile ilgili bugün ‘SGK’daki yapılandırmayı ele alacağız Sosyal Güvenlik Kurumu tahsil idareleri tarafından takip edilmekle birlikte tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan alacaklar yapılandırmaya konu edilmiştir. Buna göre yapılandırmaya konu edilen Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları sırasıyla aşağıdaki gibidir.

a. 4/a, 4/b Ve 4/c Sigortalılık Statülerinden Kaynaklanan Alacaklar;

4/a, 4/b ve 4/c sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2016 Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı

gecikme cezası ve gecikme cezası alacakları yapılandırma kapsamındadır.

b. İsteğe Bağlı Sigorta ve Topluluk Sigortası Prim Alacakları;

2016 Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır.

c. 4/b Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan SGDP Alacakları;

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, 4/b sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle 2016/Şubat ayı ve öncesine ait SGDP borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır. (Bilindiği üzere,10.02.2016 tarihinde yayınlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile

yaşlılık aylığı almaktayken 4/b kapsamında

çalışanlar, sosyal güvenlik destek priminden muaf tutulmuştur.)

d. Özel Nitelikteki İnşaatlar ve İhale Konusu İşlerden Kaynaklanan Alacaklar;

30.06.2016 (bu tarih dâhil) tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır.

e. İdari Para Cezaları Yönünden

Alacaklar;

30.06.2016 tarihine kadar işlenen fiillerden dolayı uygulanan idari para cezaları ile bunların gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır.

f. 60(g) Kapsamında Sigortalı Olanların Genel Sağlık Sigortası Prim Alacakları;

60(g) kapsamınsa genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası prim alacakları yapılandırma kapsamındadır.

g. Diğer Alacaklar;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırma ve af nasıl olacak?

Borç asılları ile borcun son ödeme tarihinden yapılandırma kanunun yürürlüğe girdiği tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın yapılandırılması halinde bu alacaklara uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 Tahsilinden vazgeçilecek kesinleşmiş SGK alacakları, 2016 yılı Haziran ve öncesi aylara ait olmalı ve yapılandırma kanunu yürürlük tarihinde ödenmemiş olmalıdır.

30.06.2016 (bu tarih dâhil) tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin SGK tarafından res’en tahakkuk eden ve işverene tebliğ edildiği halde ödenmeyen, ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden yapılandırma kanunun yürürlüğe girdiği tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın yapılandırılması halinde bu alacaklara uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

- 6 eşit taksit için (1,08),

- 9 eşit taksit için (1,12)

- 12eşit taksit için (1,16),

18 eşit taksit için (1,24) katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. İlk taksit ödemesi yapılandırma kanununun yürürlük tarihini izleyen dördüncü aydan itibaren ikişer aylık dönemler halinde azami

18 eşit taksitle ödemeleri şarttır.

Bir sonraki yazımızda, konunun devamı olarak vergi af ve yapılandırmalarını ele alacağız.