Tüm Yazarlar
Ali K. Metin Yazıları
Medeniyet sürecinde kadın sorunu
Ali K. Metin
Dünyanın akıl hocalığını yapan Batı düşüncesi, kadın konusunda bizatihi kendi cephesinde var olan marazlarla ciddi bir hesaplaşma içine girmek yerine, kültür-endüstrisini günah keçisi yaparak “yansıtma” metoduna dayalı bir savunma mekanizması çalıştırıyor.
Gerçeğin anneleri
Ali K. Metin
Devlet insan içindir demek kolay. Aslolan anneler buluşmasında olduğu gibi devleti halkın yanında görmemiz; sevginin, merhametin, zulme ve teröre karşı kardeşliğin safında görebilmemizdir. 15 Temmuz’da halk devletin yanında saf tuttuysa, bunun bir anlamı ve gereği de budur: Devlet ve halk kaynaşması bizi kaim kılan en büyük gücümüz ve üstünlüğümüz olacaktır. 
Halkın ikbalinde yüzyılın yokuşu
Ali K. Metin
İslami değerler manzumesini kapitalist statükonun ve popülizmin sarmalında soğurmaya izin vermeyecek muhkem bir tavra sahip olmak geleceğimiz için ümitvar olmanın yegane şartıdır. Bu konuda acziyete meydan vermeyecek bir dikkat, dirayet ve sorumluluk göstermek iktidar unsurlarının da bütün Müslümanların da üzerine vazifedir.
Halkın ikbalinde yüzyılın yokuşu
Ali K. Metin
İslami değerler manzumesini kapitalist statükonun ve popülizmin sarmalında soğurmaya izin vermeyecek muhkem bir tavra sahip olmak geleceğimiz için ümitvar olmanın yegane şartıdır. Bu konuda acziyete meydan vermeyecek bir dikkat, dirayet ve sorumluluk göstermek iktidar unsurlarının da bütün Müslümanların da üzerine vazifedir.
Batı narsizminde oryantalizmin rolü
Ali K. Metin
Postmodern düşüncenin Batı açısından da tekinsiz tarafları olabilir, fakat Batı dünyası, üstünlük kompleksiyle malul olan özgüveni hiçbir zaman yitirmeyeceği konusunda ifşa edilmeyen kolektif bir algıya sahip. Batı’nın bize söylemek istemediği ama hissettirdiği şey bu. Oryantalizm, söz konusu algının Batı dünyasında kökleşmiş olmasında büyük ve özel bir yere sahip.
Emperyalizme karşı medeniyet alternatifi
Ali K. Metin
Doğu ve Müslüman dünyasının gecikmişliği, gelişmemişliği veya içerdiği tehlike (!) potansiyeli gibi sebepler emperyalizmin birer fırsat olarak kullanmaya teşne olduğu problemlerdir. Emperyalizm, ihtiyacı olan hakimiyet alanlarını oluşturabilmek için bugün DEAŞ’ı yarın başka problemleri ileri sürmekten geri kalmayacaktır.
Akif’i anlama problemi
Ali K. Metin
Bugün yerli, kültürel değerlerimizle buluşma veyahut barışma sorununun yerini bu değerleri en anlamlı ve sahici şekilde güncelleme sorunu almış bulunuyor. Eskitmek ve tüketmek yerine yenilemek zorunluluğundayız.  Popülizm ise en önemli kıymetleri bile ayağa düşürme potansiyeliyle mücessem bir olgudur. Faydacı bir aklın güdümü altında değerleri araçsallaştırmak ve giderek karikatürleştirmekle maruftur.
Entelektüelini bekleyen dünya
Ali K. Metin
Egemen sistem, içerdiği liberal değerlerle toplumdaki hedonist, pragmatik temayüller arasında muhtelif şekillerde kurulmuş veya kurulmaya çalışılan bir denge üzerinde varlığını sürdürüyor. Bu dengenin ortaya çıkardığı insanlık durumunun/tablosunun eleştirisi üzerinden yeni bir toplumsal, ideolojik tahayyül geliştirmeye ihtiyaç var.
Milletiyle kaim devlet
Ali K. Metin
Demokrasi her şey demek değil. Bir arada yaşamayı sağlayacak müşterek değerler ve hedefler oluşturulamadığı takdirde ortada ne demokrasi ne de toplum veya devlet kalır. Dolayısıyla devlet aygıtı, millet kavramı ve realitesiyle koşullanan tarihi bir sürece doğru girdi. Devletin kurucu gücü ve asli yapı taşı olarak milletten bahsetmeye başladık.
Modernite miti ve despotizm
Ali K. Metin
Batı’nın yumuşak karnı taşıdığı devasız kibri, çıkmaz sokağı efendilik düzenidir. Köle olanlar, yeni bir Spartaküs ruhunu ve bilincini canlandırmak zorundadır. Doğu’nun böyle bir atılımı gerçekleştirmesi tarihin muhtemelen en büyük devrimlerinden biri olacaktır. Fakat efendiyi küçümseyen bir kölenin bunu hiçbir zaman başaramayacağından eminiz.
Batı’nın akıl kimyasında derinleşen paradoks
Ali K. Metin
Batı düşüncesi bugün itibariyle oryantalizmi sorgulama ihtiyacı duyuyor olmakla beraber, yüzyılların Batı dünyasının kolektif bilinç altında oluşturduğu tortuların kolay kolay temizlenemeyeceğini tahmin etmek pek zor olmamalı. Bu tortular, demokrasi ve insan hakları söylemlerine rağmen Batı’nın siyasal ve toplumsal aklını karıştırmaya her halükarda devam ediyor.
Amerika, sen nesin?
Ali K. Metin
Kissinger’da, Reagan’da, Bush’ta gösterdiği devamlılık bakımından toplumsal bir temeli haiz olduğu aşikar Amerikan pragmatizmi, Trump ile birlikte adeta marazi bir boyut kazanmış durumda: “Ben Amerika’yım, haddini bil, küçük adam! –küçük adamlar!” kompleksi, “Amerikan ruhu”ndaki emperyal hücrelerin onun üzerinden metastaz yaparak bir bakıma küresel arenada dengesizce boy göstermeye başladığını anlatıyor.
Varoluş imkanı olarak cemaatin önemi
Ali K. Metin
Cemaatlerin söylem ve pratiklerine dair eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla, ‘biz’, ‘siz’, ‘onlar’ tarzı ilkel ve gayri ahlaki ötekileştirmeler içinde olmadan, cemaatleşmeyi insanın en tabii kültürel, sosyal ve hatta siyasi ihtiyaçları arasında görüyor olmamız, medeni, çağdaş bir toplum olma yönündeki seviyemizin doğru bir işareti olacaktır.
‘Kerim devlet’in ihyası ve mode rnizasyonu
Ali K. Metin
Gerek vesayet unsurlarının ortadan kaldırılması gerekse sistem değişikliğiyle yapılan işleri, jakoben devlet anlayışının ve elitizminin ‘kerim devlet’ olgusunda meydana getirdiği tahribatları gidermeye yönelik bir yaklaşımla izah etmek yanlış olmaz. Başka deyişle süreci, kerim devlet olgusunun ihya edilmesi diye okumak mümkün. Şimdi ise kerim devlet temelli yeni bir şahlanma arzusu ve iradesiyle karşı kaşıya bulunuyoruz. Toplumsal akılla siyasal aklın buluşması, kendisini yeniden kerim devlet üzerinden zuhur ettirmekte.
Yeni Türkiye'nin küreselleşme seçeneği
Ali K. Metin
Batı medeniyetinin ve modernleşme süreçlerinin isterleri hilafına, Türkiye küresel sisteme karşı alternatif bir gücün, bir medeniyet tasavvuru ve oluşumunun öznesi/öncüsü olabilecek midir sorusu belirleyici niteliktedir. Yeni Türkiye, bir taraftan küresel sistem içindeki yükseliş trendini devam ettirebilir, ettirmesi kaçınılmaz olabilir, lakin öbür taraftan alternatif bir sistem arayışının kararlı öznesi olma yolunda ciddi bir performansı da göstermek zorundadır.
Asabiyenin ve pragmatizmin fevkinde bir siyaset ihtiyacı
Ali K. Metin
İslami hassasiyetlerle motive olan bir siyasetin bugün bilhassa “kurucu” fikirlere ve öznelere ihtiyacı var. Savunmadan eylem hattına geçmiş bir siyaset bu yolla ancak dünyayı değiştirme istidadı gösterecektir. Böyle bir iddia veya derdimizin olmaması halinde ise İslamcılığı pragmatik bir tarz-ı siyaset seviyesine irca etmekle kalacağız.
Araftaki Türkiye
Ali K. Metin
Batı’nın kibri ve ukalalığı karşısında kültürel ve zihinsel üstünlüğü ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok. Başarabilir miyiz, iyimser olabilmek elbette zor. Ama Türkiye’nin jeokültürel konumu bütün arızalarıyla beraber bu zorunluluğu bize dikte ediyor. Türkiye’nin/Müslüman dünyasının İslam’la kurduğu ontolojik ilişkiyi kültürel üstünlükle mücessem bir zaviyeye taşıması halinde medeniyetler çatışmasının bahar aylarını yaşayabileceğiz.
Kültürel yenilenmenin ontolojik vecibeleri
Ali K. Metin
Kim ne derse desin, Türkiye siyasal anlamda bir “sessiz devrim” gerçekleştirmeyi başardı. Bu devrimin bir bakıma “kültürel devrim”le tamamlanması, tahkim edilmesi gerekiyor. Batı dünyası ve/veya emperyalizmi karşısındaki ontolojik duyarlılığımız biz Müslümanlara bunu telkin etmektedir. Batılılaşarak modernleşme veya modernleşerek Batılılaşma ikileminden kurtuluşun başka bir yolu görülmüyor.
Emperyalizme karşı pro-aktif siyasetin inşası
Ali K. Metin
Askeri tedbirlerle emperyalizmin oyununu bozmak muhakkak bir zorunluluk. Afrin Operasyonu, Ortadoğu’nun yumuşak karnı olmadığımız konusundaki hem siyasi hem de sosyal farkındalığın ve iradenin bir yansımasıdır. Doğrudur, evet ama yetmez!